This site uses cookies to improve your experience. They are safe and secure and never contain sensitive information. For more information click here.

Adnoddau Cyfeiriadur cefnogaeth

ABF Elusen y Milwyr

ABF Elusen y Milwyr yw elusen genedlaethol y Fyddin Brydeinig. Mae’n darparu cymorth gydol oes i filwyr, cyn-filwyr a’u teuluoedd agos pan fyddant mewn angen. Fe’i sefydlwyd ym 1944 i sicrhau bod milwyr a oedd yn dychwelyd ar ôl yr Ail Ryfel Byd yn cael gofal da. Ers hynny, lles milwyr y presennol a’r gorffennol a’u teuluoedd sydd wedi bod wrth wraidd ei holl waith.

www.soldierscharity.org

Rhaglen Gymorth Airplay

Airplay yw rhaglen gymorth Cronfa Les yr Awyrlu Brenhinol (RAFBF) ar gyfer plant a phobl ifanc sydd â’u rhieni’n gwasanaethu yn yr Awyrlu Brenhinol. Mae’r rhaglen yn para am 12 mlynedd ac mae ganddi gyllid o £24 miliwn. Fel prif elusen les yr Awyrlu, roedd RAFBF wedi sefydlu rhaglen Airplay mewn ymateb i ymchwil a oedd yn dangos mai cadw pobl ifanc yn brysur a diogel oedd ail bryder mwyaf teuluoedd yr Awyrlu, ar ôl tai.

www.rafbf.org

Dyn anweledig

Cwmni theatr a chelfyddydau’r cyfryngau yw hwn sydd wedi ymrwymo i gynhyrchu gwaith sy’n gwneud gwahaniaeth. Mae cwmni An Invisible Man yn cyflwyno dwy ddrama sy’n troi o gwmpas teuluoedd yn y Lluoedd Arfog ond sy’n cynnwys themâu sy’n berthnasol i bawb ac sydd yr un mor effeithiol mewn ysgolion lle nad oes ond nifer bach o blant y Lluoedd Arfog.

www.aninvisibleman.co.uk

Cyfamod y Lluoedd Arfog

Mae Swyddogion Cyswllt y Lluoedd Arfog yn helpu i gyflawni’r ymrwymiadau sydd yn y cyfamod – darparu cymorth i gymuned y Lluoedd Arfog, yn cynnwys Milwyr Parhaol, Milwyr Wrth Gefn, cyn-filwyr a’u teuluoedd.

www.armedforcescovenant.gov.uk

Ymddiriedolaeth Addysg y Lluoedd Arfog

Elusen sy’n gweithio dros blant ac oedolion ifanc y mae eu haddysg wedi dioddef neu ei rhoi mewn perygl o ganlyniad i’r ffaith bod eu rhieni yn gwasanaethu, neu wedi gwasanaethu, yn y Lluoedd Arfog. Mae’n rhoi grantiau sy’n gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc, drwy eu helpu i gael gwell cyfleoedd mewn addysg neu eu helpu i ddatblygu sgiliau neu dalentau arbennig.

www.armedforceseducation.org

Ffederasiwn Teuluoedd y Fyddin (AFF)

Yr elusen hon yw llais annibynnol teuluoedd y Fyddin ac mae’n gweithio’n galed i wella ansawdd bywyd teuluoedd y Fyddin drwy’r byd. Mae’n darparu cyngor ar nifer o feysydd sy’n effeithio ar deuluoedd y Lluoedd Arfog ac yn dod â materion i sylw’r awdurdodau perthnasol.

www.aff.org.uk/

Gwasanaeth Lles y Fyddin (AWS)

Pwrpas Cymorth Cymunedol AWS yw helpu i hybu cydnerthedd yng nghymuned y fyddin drwy ddarparu amrywiaeth o brofiadau addysgol anffurfiol, hygyrch, diogel a hwyliog i blant, pobl ifanc, teuluoedd a phersonél y Lluoedd Arfog. Mae’n bwysig bod y gymuned yn gwneud pethau gyda’i gilydd ac yn helpu ei gilydd. Bydd y ddarpariaeth hon fel arfer yn cynnwys canolfannau cymunedol, canolfannau ieuenctid a phrosiectau cymunedol yn ogystal â gweithgareddau i blant a phobl ifanc yn ystod rhai gwyliau ysgol.

Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg yr Alban (ADES)

Mae Swyddog Pontio Cenedlaethol ADES yn gweithio gydag awdurdodau lleol yr Alban, eu hysgolion, partneriaid mewn Gwasanaethau Plant, partneriaid yn y trydydd sector, a gwasanaethau’r Lluoedd Arfog i wella polisi ac ymarfer mewn ffordd a fydd yn ystyriol o’r ffactorau unigryw sy’n effeithio ar addysg plant y Lluoedd Arfog. Bydd y Swyddog Pontio Cenedlaethol yn cydweithio â phartneriaid i helpu i sicrhau tegwch yn y ddarpariaeth addysgol a gwelliannau parhaus ym mhrofiadau dysgu a chanlyniadau addysgol plant y Lluoedd Arfog.

 

www.ades.scot/ForcesChildren

Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru (CCAC)

CCAC yw’r grŵp proffesiynol o swyddogion awdurdodau lleol sy’n atebol am swyddogaethau addysg statudol pob un o’r awdurdodau lleol yng Nghymru.

www.wlga.wales/adew

Blesma – Y Cyn-filwyr a Gollodd Aelodau’r Corff

Er 1932, Blesma yw’r unig elusen genedlaethol i’r Lluoedd Arfog sy’n helpu cyn-filwyr a gollodd aelodau’r corff drwy estyn cymorth gydol eu hoes. Mae Blesma yn helpu’r holl filwyr a chyn-filwyr gwrywaidd a benywaidd sydd wedi colli aelodau, neu golli’r defnydd o aelodau neu lygaid, i ailddechrau byw eu bywydau drwy ddarparu gweithgareddau adsefydlu a chymorth lles.

www.blesma.org

Offer Cyfathrebu Blob Tree

Mae’r Blobs yn syml. Maen nhw’n delio â materion dwys drwy ddefnyddio’r ieithoedd syml a ddysgwn yn ein plentyndod: teimladau ac iaith y corff. Dyma’r rheswm dros eu defnyddio gyda phlant mor ifanc â phedair oed a phawb arall, yn cynnwys yr henoed.

www.blobtree.com

Cyngor Llyfrau Cymru

Elusen genedlaethol sy’n cefnogi’r diwydiant cyhoeddi ac yn datblygu darllen yng Nghymru yw’r Cyngor Llyfrau. Rydym yn hyrwyddo llythrennedd a darllen er pleser drwy ystod o ymgyrchoedd, gweithgareddau a digwyddiadau ar hyd a lled Cymru, gan weithio’n aml mewn partneriaeth ag ysgolion, llyfrgelloedd a sefydliadau llenyddol eraill. Sefydlwyd y Cyngor yn Aberystwyth yn 1961 ac rydym yn gweithio gyda chyhoeddwyr i feithrin talent a chynnwys newydd yn Gymraeg a Saesneg, yn ogystal â chynnig gwasanaethau arbenigol megis golygu, dylunio, marchnata a dosbarthu. Rydym hefyd yn gweinyddu grantiau i gyhoeddwyr a llyfrwerthwyr annibynnol. Daw ein cyllid yn rhannol gan Lywodraeth Cymru drwy Gymru Greadigol, ac yn rhannol o weithgareddau masnachol a gwasanaeth cyfanwerthu llyfrau ein Canolfan Ddosbarthu.

www.cllc.org.uk

Her Cymru

Elusen dysgu hwylio yw hon sydd wedi ennill gwobrau rhyngwladol. Mae’n rhedeg y llong hwyliau Challenge Wales (cwch rasio 72 troedfedd o hyd sy’n gallu hwylio o gwmpas y byd) ac Adventure Wales (sgwner dau hwylbren 60 troedfedd o hyd). Mae’r elusen yn helpu’r rheini sy’n camu ar fwrdd ei llongau i ddatblygu eu sgiliau personol a chymdeithasol, gan ysbrydoli pobl a’u helpu i ehangu eu gorwelion, rhoi nod i anelu ato, a chyfle i brofi’r gwefr o gyflawni a llwyddo ac weithiau’r teimlad o fethu gan ddeall sut i ymdopi â hynny. Mae gwaith tîm, arweinyddiaeth, disgyblaeth, parch at eraill a sgiliau cyfathrebu i gyd yn cael eu datblygu ar fwrdd ei llongau. Gellir dysgu ar gyfer achrediadau.

www.challengewales.org

Change Step

Mae Change Step yn cynnig cymorth effeithiol i gyn-filwyr/cyn-bersonél y Lluoedd Arfog, eu teuluoedd a’u gofalwyr yng Nghymru – i’w galluogi i gael gafael ar wasanaethau cymorth hanfodol a delio â straen difrifol a phroblemau cysylltiedig. Mae’r tîm o fentoriaid cymheiriaid yn gweithio gyda GIG Cymru i Gyn-filwyr ac yn defnyddio eu profiadau eu hunain i helpu cyd gyn-filwyr/cyn-bersonél y Lluoedd Arfog a’u hanwyliaid i wynebu heriau yn eu bywydau a delio â’u siwrnai at ymadfer.

Mae 22 o bartneriaid gan Change Step, yn cynnwys SSCE Cymru, sy’n cyfrannu at y cynllunio strategol a’r gwaith o ddarparu rhaglen Camau Nesaf Change Step.

www.changestepwales.co.uk

Comisiynydd Plant Cymru

Comisiynydd Plant Cymru yw’r cefnogwr annibynnol i blant a phobl ifanc yng Nghymru. Sally Holland yw Comisiynydd Plant Cymru ers Ebrill 2015 a’i rôl yw diogelu a hyrwyddo lles a hawliau plant, fel y maent wedi’u nodi yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn. Mae Gwasanaeth Ymchwilio a Chynghori’r Comisiynydd yn helpu plant unigol i sicrhau bod eu hawliau’n cael eu parchu.

www.childcomwales.org.uk

Prifysgol y Plant

Mae Prifysgol y Plant yn elusen sy’n gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion i feithrin cariad at ddysgu mewn plant. Bydd yn gwneud hyn drwy gymell a dathlu cyfranogi mewn gweithgareddau allgwricwlar y tu mewn a’r tu allan i’r ysgol. Dangoswyd bod y gweithgareddau hyn yn cael effaith gadarnhaol, a dyma pam mae’r elusen hon wedi ymrwymo i greu cyfleoedd cyfartal ac agor y drws i blant o bob cefndir.

www.childrensuniversity.co.uk

Colegau Cymru

Mae Colegau Cymru yn elusen gofrestredig ar gyfer addysg ôl-16 sy’n codi proffil colegau addysg bellach yng Nghymru. Mae’n sefydliad di-elw sy’n cael ei arwain gan ei aelodau. Fe’i sefydlwyd ym 1995 gan golegau, ar gyfer colegau. Ar hyn o bryd, mae 12 coleg yng Nghymru yn talu am aelodaeth Colegau Cymru.

www.collegeswales.ac.uk

Gwasanaeth Addysg ar y Cyd Consortiwm Canolbarth y De (CSC)

Mae’r pedwar consortiwm addysg rhanbarthol yng Nghymru yn cydweithio ag ysgolion i godi safonau ac yn darparu gwahanol fathau o gymorth, yn cynnwys rhaglenni datblygiad proffesiynol ac ymyriadau.

www.cscjes.org.uk

Gwasanaeth Cyflawni Addysg (EAS)

Mae’r Gwasanaeth Cyflawni Addysg yn wasanaeth addysg integredig sy’n cefnogi ac yn herio ysgolion yn Ne Ddwyrain Cymru i anelu at ragoriaeth.

www.sewales.org.uk

Cynorthwywyr Cymorth Llythrennedd Emosiynol (ELSA)

Pwrpas prosiect ELSA yw meithrin gallu mewn ysgolion i helpu i ddiwallu anghenion emosiynol eu disgyblion drwy ddefnyddio eu hadnoddau eu hunain. Mae’n cydnabod bod plant yn dysgu’n well ac yn fwy bodlon yn yr ysgol os yw eu hanghenion emosiynol yn cael eu diwallu hefyd.

Mae ELSA yn fenter sydd wedi’i datblygu a’i chynnal gan seicolegwyr addysgol sy’n cymhwyso gwybodaeth am ddatblygiad cymdeithasol ac emosiynol plant at feysydd angen penodol ac at waith achos penodol.

www.elsanetwork.org

Estyn

Mae Estyn yn cael ei arwain gan Brif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru. Mae’n arolygu ansawdd a safonau. Mae’n un o gyrff y Goron a sefydlwyd o dan Ddeddf Addysg 1992. Mae Estyn yn annibynnol ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru ond mae’n cael ei gyllido gan Lywodraeth Cymru o dan Adran 104 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998.

www.estyn.gov.wales

Yn gorfodi addysg plant

Mae Llywodraeth yr Alban, awdurdodau lleol ac ysgolion yn gweithio’n galed i sicrhau bod symud i’r Alban yn cael effaith gadarnhaol ar ganlyniadau addysgol plant yn nheuluoedd y Lluoedd Arfog. Crëwyd y wefan hon er mwyn crynhoi’r holl ymdrechion hyn a chasglu’r adnoddau sydd ar gael i rieni a gweithwyr addysg proffesiynol i helpu i ddiwallu anghenion plant.

www.education.gov.scot

Ymddiriedolaeth Plant y Lluoedd Arfog

Mae’r elusen hon yn cydweithio i helpu plant mewn angen sydd â’u rhieni wedi marw neu wedi cael anafiadau sydd wedi newid eu bywydau tra oeddent yn gwasanaethu yn Lluoedd Arfog Prydain neu mewn lluoedd sifilaidd. Oherwydd ei nodau a’i maint, mae’r ymddiriedolaeth yn gallu ymateb yn hyblyg er mwyn gwneud penderfyniadau a chynnig cymorth yn ôl yr angen, gyda’r lleiaf o ffwdan a’r lleiaf o oedi o ganlyniad i hynny.

www.forceschildrenstrust.org.uk

Ymddiriedolaeth Forces in Mind

Nod Ymddiriedolaeth Forces in Mind yw darparu sylfaen dystiolaeth a fydd yn dylanwadu ac yn ategu gwaith ar lunio polisi a darparu gwasanaethau er mwyn galluogi cyn-bersonél y Lluoedd Arfog a’u teuluoedd i fyw bywydau sifilaidd llwyddiannus. Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Forces in Mind yn 2012 pan roddwyd gwaddol o £35 miliwn am 20 mlynedd gan Gronfa’r Loteri Fawr. Mae’n rhoi grantiau ac yn comisiynu ymchwil, yn cyd-drefnu ymdrechion cyrff eraill ac yn cefnogi prosiectau sy’n darparu atebion hirdymor i’r heriau a wynebir.

www.fim-trust.org

Help for Heroes

Yng Nghymru, mae Tîm Adfer Cymunedol Help for Heroes yn darparu cefnogaeth gyfannol i gyn-filwyr a phersonél y Lluoedd Arfog sydd wedi profi effeithiau o’u gwasanaeth milwrol. Mae ei dîm arbenigol yn cynnig cyngor a gweithgareddau wedi’u haddasu yn ôl anghenion unigolion sy’n sâl neu wedi’u hanafu ar bob cam yn eu siwrnai at ymadfer. Mae’n teithio ledled Cymru i sicrhau bod ei wasanaethau ar gael yn y gymuned lle bo’u hangen.

www.helpforheroes.org.uk

Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC)

Mae CCAUC yn rheoleiddio lefelau ffioedd israddedigion amser llawn ac ymgeiswyr am TAR (SAC) mewn sefydliadau addysg uwch; yn sicrhau bod fframwaith ar gyfer asesu ansawdd addysg uwch; ac yn craffu ar berfformiad sefydliadau a reoleiddir a darparwyr dynodedig. Mae CCAUC yn defnyddio adnoddau gan Lywodraeth Cymru ac eraill i sicrhau bod dysgu ac ymchwil mewn addysg uwch yn cyrraedd yr ansawdd gorau, ac i elwa i’r graddau mwyaf o gyfraniad addysg uwch i ddiwylliant, cymdeithas a’r economi yng Nghymru.

www.hefcw.ac.uk

HIVE (St Athan)

Rhwydwaith gwybodaeth sydd ar gael i holl aelodau cymuned y Lluoedd Arfog. Mae’n gwasanaethu personél priod a sengl, ynghyd â’u teuluoedd, rhai dibynnol a sifiliaid sy’n cael eu cyflogi gan y Lluoedd Arfog.

www.army.mod.uk/hives

Huggable Heroes

‘Cryfhau’r Cwlwm a Darparu Cysur yn ystod Cyfnodau o Fod ar Wahân’ 

Mae Huggable Heroes® ar gyfer pawb! Mae gan bawb rywun arbennig yn eu bywydau y maen nhw’n gweld ei golli. Boed hynny oherwydd y bywyd milwrol, profedigaeth, diwedd perthynas, colli amser gwely o ganlyniad i sifftiau hir/ymrwymiadau gwaith neu blant sy’n ei chael yn anodd setlo mewn meithrinfa/ysgol, bydd Huggable Heroes® yn helpu. Maen nhw’n defnyddio llun o’r un y mae’r plentyn yn ei golli, yn ei olygu ac wedyn yn ei argraffu ar ffabrig, yn barod i’w wneud yn Huggable Hero o’r maint perffaith. Bydd yr arwyr yn ffitio’n berffaith o dan gesail plant bach i’w cario o gwmpas ac maen nhw’n ddigon bach i blant hŷn eu rhoi yn eu bagiau ysgol.

 

www.huggableheroes.uk

Into film

Mae’r sefydliad hwn yn helpu athrawon ac addysgwyr i sicrhau pob math o ddeilliannau dysgu effeithiol drwy ddefnyddio ffilm. Mae’r rhaglen yn cynnwys rhwydwaith o glybiau ffilm allgwricwlar, adnoddau i’w defnyddio mewn clybiau ac ystafelloedd dosbarth, cyfleoedd hyfforddi, gŵyl ffilmiau mewn sinema a’n Gwobrau blynyddol. Mae wedi’i chynllunio i gwrdd ag anghenion pob un o bedair gwlad y DU.

www.intofilm.org

Amser Cylch Ansawdd a Model Aur Jenny Mosley

“Mae plant wrth eu bodd â’r Amser Cylch, mae’r Amser Cylch yn gymysgedd perffaith o drefn, mwynhad a dysgu!”

Mae Amser Cylch Ansawdd Jenny Mosley yn ddull cyffrous, democrataidd a chreadigol a ddefnyddir i gynorthwyo athrawon a gweithwyr proffesiynol eraill sy’n gweithio gyda disgyblion gan ddelio â phroblemau sy’n effeithio ar y gymuned ddysgu gyfan. Mae staff addysgu, plant, staff cymorth, rhieni a llywodraethwyr i gyd yn gallu cymryd rhan. Gwelwyd bod yr Amser Cylch Ansawdd yn llwyddiannus o ran hybu siarad a gwrando a gwell perthnasoedd ac mae’n helpu i reoli ymddygiad yn gadarnhaol – dyma rai o’r gwelliannau mwyaf effeithiol ar gyfer dysgu a rhedeg yr ysgol yn rhwydd a didrafferth.

 

www.circle-time.co.uk

Ymddiriedolaeth Jon Egging

Mae Ymddiriedolaeth Jon Egging yn gweithio gyda grwpiau o bobl ifanc a gaiff eu hatgyfeirio drwy ysgolion yng ngogledd Cymru. Mae’n darparu rhaglenni dysgu achrededig i ddatblygu sgiliau bywyd a gwaith pobl ifanc drwy eu cyflwyno i batrymau ymddygiad i’w hysbrydoli, a chynnig cyfleoedd cyffrous yn gysylltiedig ag awyrennau, peirianneg a gwyddoniaeth.

www.joneggingtrust.org.uk

Therapi Lego®

Mae therapi seiliedig ar LEGO® yn ymyriad sgiliau cymdeithasol cydweithredol wedi’i seilio ar chwarae ar gyfer plant sydd ag awtistiaeth ac anhwylderau tebyg. Mae’n ceisio meithrin cymhwysedd cymdeithasol drwy ddatblygu sgiliau cymdeithasol. Mae chwarae cydweithredol yn cynnig cyfleoedd i blant ymarfer sgiliau fel cymryd eu tro, gwrando, rhannu syniadau, cyfathrebu, cyfaddawdu, datrys problemau a rhannu sylw. Mae’r grwpiau’n cael eu rhedeg gan hwylusydd hyfforddedig ac mae plant yn cael eu hannog i gydadeiladu o fewn rolau penodedig. Bydd pob plentyn yn chwarae rhan “peiriannydd”, “cyflenwr” neu “adeiladwr” a gyda’i gilydd byddant yn dilyn cyfarwyddiadau darluniadol er mwyn adeiladu model.

 

www.bricks-for-autism.com/about-lego-therapy

Mentally Healthy Schools

Mae Ysgolion sy’n Feddyliol Iach yn dod â gwybodaeth, cyngor ac adnoddau o ansawdd ynghyd i helpu ysgolion cynradd, uwchradd a lleoliadau Addysg Bellach i ddeall a hyrwyddo iechyd meddwl a lles plant.

www.mentallyhealthyschools.org.uk

Little Troopers

Mae Little Troopers yn elusen blant tri gwasanaeth sy’n cefnogi pob plentyn sydd ag un rhiant neu'r ddau yn gwasanaethu yn Lluoedd Arfog Prydain. Un o’u prosiectau yw Little Troopers yn yr Ysgol, prosiect gydag adnoddau Cynradd ac Uwchradd i helpu ysgolion i gefnogi’r heriau unigryw a gaiff eu hwynebu’n aml gan ddisgyblion y lluoedd arfog.

www.littletroopers.net

Meic Cymru

Meic yw’r gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc yng Nghymru hyd at 25 oed. Mae gwybodaeth o bob math ar gael, yn amrywio o fanylion am ddigwyddiadau yn yr ardal leol i gymorth i ddelio â sefyllfaoedd anodd. Bydd Meic yn gwrando hyd yn oed os na fydd neb arall. Ni fydd yn eich barnu a bydd yn eich helpu drwy roi gwybodaeth, cyngor defnyddiol a’r math o gymorth sydd ei angen ar blant a phobl ifanc er mwyn newid pethau.

www.meiccymru.org

Gogledd Cymru (GWE)

Mae’r pedwar consortiwm addysg rhanbarthol yng Nghymru yn cydweithio ag ysgolion i godi safonau ac yn darparu gwahanol fathau o gymorth, yn cynnwys rhaglenni datblygiad proffesiynol ac ymyriadau.

www.gwegogledd.cymru

Y Gwasanaeth Cynghori ar Addysg Plant (CEAS)

Mae’r CEAS  yn dîm bach ymroddedig sy’n rhan o’r DCYP. Mae ganddynt brofiad o gynghori rhieni yn y Lluoedd Arfog ar faterion o bob math sy’n ymwneud ag addysg plant y Lluoedd Arfog yn y DU ac mewn gwledydd tramor.

CEAS can offer support, advice and guidance on the following:

  • School Admissions and admission appeals
  • Special Educational Needs and Disability/Additional Needs
  • Retention of Service Family Accommodation on Educational Grounds
  • Education Overseas
  • Continuity Of Education Allowance (CEA) and the Special Educational Needs Addition (SENA)
  • Many other educational queries or concerns Service parents may have.
www.gov.uk/guidance/childrens-education-advisory-service

MKC Heroes

Mae MKC Heroes yn grŵp unigryw sy’n rhoi llais i blant a phobl ifanc yn nheuluoedd aelodau a chyn-aelodau’r lluoedd arfog. Mae’n derbyn cymorth gan y Lleng Brydeinig Frenhinol ac yn cael ei hwyluso ganddi. Mae’n rhwydwaith i’r tri llu arfog sy’n cysylltu ysgolion ledled y DU ac mewn gwledydd eraill lle mae lluoedd arfog y DU yn gwasanaethu.

www.britishlegion.org.uk/get-support/local-community-connections/mkc-heroes

Motivational Preparation College for Training (MPCT)

Ers ei ffurfio ym 1999, mae’r MPCT wedi ymroi i gynnig cyfleoedd i bobl ifanc drwy hyfforddiant ac addysg. Mae’n gorff darparu hyfforddiant llewyrchus a nodedig sydd wedi ennill sgôr Rhagorol gan Ofsted ym mhob maes ac, yn ddiweddar, cafodd ei enwi’n Ddarparwr Hyfforddiant y Flwyddyn y TES am y flwyddyn 2017.

www.mpct.co.uk

Ffederasiwn Teuluoedd y Llynges (NFF)

Mae’r NFF yn gweithio i sicrhau bod holl aelodau presennol y Llynges Frenhinol a’r Môr-filwyr Brenhinol, ac aelodau eu teuluoedd, yn gallu cyfleu eu barn i’r rheini sydd mewn awdurdod er mwyn cael newid cadarnhaol.

www.nff.org.uk

Naval Service Family and People Support (NS FPS)

Mae Cymorth i Deuluoedd a Phobl y Llynges yn darparu ystod o wasanaethau i gefnogi Staff y Lluoedd a’u Teuluoedd lle bynnag rydych yn byw neu lle rydych wedi eich lleoli yn y DU a Thramor.

www.royalnavy.mod.uk

Never Such Innocence

Yn wreiddiol, roedd yr elusen hon yn brosiect ar gyfer plant a phobl ifanc i goffáu’r Rhyfel Byd Cyntaf. Roedd dysgu am y rhyfel hwn wedi cymell mwy nag 11,000 o bobl ifanc i greu barddoniaeth, gweithiau celfyddyd, a chaneuon. Er 2019 mae wedi ehangu ei sylw i gynnwys gwrthdaro o bob math ac ym mhob cyfnod o hanes, yn cynnwys y cyfnod presennol. Nod yr elusen yw darparu llwyfan creadigol diogel i bobl ifanc lle gallant siarad am faterion sy’n gysylltiedig â gwrthdaro sydd weithiau’n anodd eu trafod.

www.neversuchinnocence.com

NSPCC Learning

Arbenigedd ar ddiogelu plant gan brif elusen plant y DU i’ch helpu i amddiffyn y plant a phobl ifanc rydych yn gweithio gyda nhw neu’n gwirfoddoli i’w helpu.

www.nspcc.org.uk/learning

Anogaeth UK

Mae’r cysyniad o anogaeth yn tynnu sylw at bwysigrwydd amgylcheddau cymdeithasol – pwy rydych yn byw gyda nhw ac nid pwy y cawsoch eich geni iddynt – a’i ddylanwad mawr ar sgiliau emosiynol cymdeithasol, lles ac ymddygiad. Dangoswyd bod plant a phobl ifanc sydd wedi cael dechrau da mewn bywyd yn mwynhau manteision sylweddol o’u cymharu â’r rheini a brofodd ymlyniadau cynnar coll neu ystumiedig. Maent yn tueddu i wneud yn well yn yr ysgol, i fynychu’r ysgol yn rheolaidd, ac i ffurfio perthnasoedd mwy ystyrlon â ffrindiau ac maent yn llai tebygol o lawer o droseddu neu brofi problemau iechyd corfforol neu feddyliol.

www.nurtureuk.org

Place2Be

Mae’r sefydliad hwn yn darparu gwasanaethau emosiynol a therapiwtig mewn ysgolion cynradd ac uwchradd, gan feithrin cydnerthedd plant drwy siarad, gwaith creadigol a chwarae. Drwy weithio gyda mwy na 600 o ysgolion, gan gynorthwyo poblogaeth o fwy na 350,000 o blant a phobl ifanc mewn ysgolion, mae’n eu helpu i ymdopi â nifer o wahanol broblemau cymdeithasol sydd yn aml yn gymhleth, yn cynnwys bwlio, profedigaeth, trais domestig, chwalfa deuluol, esgeulustod a thrawma.

www.place2be.org.uk

Ffederasiwn Teuluoedd yr Awyrlu Brenhinol

Mae Ffederasiwn Teuluoedd yr Awyrlu Brenhinol yn gweithio i wella ansawdd bywyd ar gyfer teuluoedd yr RAF o amgylch y byd – yn y gwaith neu gartref. Gall hyn gynnwys datrys problemau gyda mynediad i addysg neu ofal iechyd ar gyfer plant a phobl ifanc, datrys problemau gyda llety, budd-daliadau a fisas a helpu gwŷr a gwragedd priod milwrol i ddod o hyd i gyflogaeth ystyrlon. Fe all y tîm ddarparu cefnogaeth a chyngor ymarferol, yn ogystal â lobïo am newid gyda gwleidyddion, y Gadwyn Awdurdod a gwneuthurwyr polisi yn Llywodraeth Prydain a ledled Yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon. Mae’r Ffederasiwn yn gweithio gyda llu o sefydliadau ac asiantaethau eraill – o'r GIG i'r banciau mawr - i sicrhau fod staff yr RAF a'u teuluoedd yn cael eu trin yn deg ac nad ydynt yn wynebu anfantais o ganlyniad i natur unigryw bywyd y lluoedd arfog.

www.raf-ff.org.uk

Cymorth lles RAF y Fali

Mae Gwasanaeth Lles RAF y Fali/HIVE yn darparu cymorth ac yn cynnig gwybodaeth am y meysydd canlynol: gofal plant, tai, iechyd a lles, caplaniaid, chwaraeon, materion cymdeithasol, plant a phobl ifanc.

www.raf.mod.uk

Reading Force

Drwy ddefnyddio llyfrau i ddod â phlant a theuluoedd y Lluoedd Arfog yn agosach at ei gilydd, mae menter darllen ar y cyd y sefydliad hwn yn annog teuluoedd i ddarllen, siarad a chreu llyfr lloffion am lyfr, gan wella eu cyfathrebu a chyfoethogi eu perthnasoedd â llyfrau a’i gilydd.

www.readingforce.org.uk

Cymdeithas Lluoedd Arfog Wrth Gefn a Chadetiaid (RFCA) Cymru

Mae’r gymdeithas hon yn darparu gwasanaethau cymorth yn uniongyrchol i’r Llynges Frenhinol Wrth Gefn, y Môr-filwyr Wrth Gefn, y Fyddin Wrth Gefn a’r Awyrlu Brenhinol Cynorthwyol a’u Cadetiaid.

www.wales-rfca.org

Forces Children Scotland

Mae elusen plant Lluoedd Arfog yr Alban yn cynorthwyo plant a phobl ifanc yn nheuluoedd y Lluoedd Arfog.

Gynt: Royal Caledonian Education Trust

www.forceschildrenscotland.org.uk

Scotty’s Little Soldiers

Mae Scotty’s Little Soldiers yn elusen sy’n cynorthwyo plant a phobl ifanc sydd wedi colli rhiant a oedd yn gwasanaethu yn Lluoedd Arfog Prydain. Cododd yr ysbrydoliaeth i sefydlu’r elusen o brofiad un o weddwon y Fyddin Nikki Scott yn dilyn marwolaeth ei gŵr y Corporal Lee Scott yn Affganistan yn 2009. Mae’r elusen yn darparu cymorth ar hyn o bryd i gannoedd o blant y Lluoedd Arfog sydd wedi cael profedigaeth, ym mhob rhan o’r DU. Mae’r cymorth a gynigir i blant yn cynnwys gweithgareddau hwyliog fel gwyliau a digwyddiadau grŵp, cymorth ar gyfer datblygiad personol drwy grantiau addysgol a mynediad at gwnsela profedigaeth proffesiynol.

www.scottyslittlesoldiers.co.uk

Service Children in State Schools (SCISS)

Mae Service Children in State Schools (SCISS) yn rhwydwaith gwirfoddol o ysgolion gwladol cyswllt yn Lloegr sydd â rhyw nifer o blant y Lluoedd Arfog ar eu cofrestr.

 

www.sciss.org.uk

SNAP Cymru

Mae SNAP yn darparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i rieni, plant a phobl ifanc sydd neu a all fod ag anghenion addysgol arbennig neu anableddau.

www.snapcymru.org

SSAFA The Armed Forces Charity

Mae SSAFA, elusen y Lluoedd Arfog, wedi darparu cymorth gydol oes i bersonél y Lluoedd Arfog a’u teuluoedd er 1885. Llynedd roedd ei dimau o wirfoddolwyr a gweithwyr wedi helpu mwy na 82,000 o bobl mewn angen, yn cynnwys cyn-filwyr yr Ail Ryfel Byd yn ogystal â’r rheini sydd wedi gwasanaethu mewn rhyfeloedd mwy diweddar, a’u teuluoedd. Mae SSAFA yn deall bod pawb sydd wedi bod yn y Lluoedd Arfog yn unigolyn. Mae ar gael i helpu’r person hwnnw – ar unrhyw adeg y mae ei angen, mewn unrhyw ffordd y mae ei angen, ac am ba hyd bynnag y mae ei angen.

www.ssafa.org.uk

TGP Cymru – Dulliau Adferol ar gyfer Cyn-filwyr a Gwasanaethau i Deuluoedd

Drwy helpu cyn-filwyr, y rhai sy’n gadael y Lluoedd Arfog, a’u teuluoedd i adnabod eu cryfderau, eu sgiliau, eu hadnoddau a’u hanghenion, bydd TGP Cymru yn galluogi ac yn grymuso cyn-filwyr, cyn-aelodau o’r Lluoedd Arfog a phob aelod o’u teuluoedd i gyfathrebu’n ddiogel, i ddeall ei gilydd, i feithrin perthynas, i ddatrys anghydfodau ac i gynllunio ar gyfer newidiadau cadarnhaol cynaliadwy ym mywydau’r rheini sy’n profi’r effeithiau mwyaf.

www.tgpcymru.org.uk

Y Lleng Brydeinig Frenhinol

Mae’r Lleng Brydeinig Frenhinol yn ganolbwynt i rwydwaith cenedlaethol sy’n cynorthwyo cymunedau’r Lluoedd Arfog. Meddai: “Byddwn yma doed a ddelo – yn sicrhau na fydd eu cyfraniad unigryw byth yn mynd yn angof. Rydym wedi bod yma ers 1921 a byddwn yma mor hir ag y bydd arnyn nhw ein hangen. Ni yw’r elusen fwyaf yn y wlad ar gyfer y Lluoedd Arfog. Mae gennym 235,000 o aelodau, 110,000 o wirfoddolwyr a rhwydwaith o bartneriaid ac elusennau sy’n ein helpu i ddarparu cymorth ble bynnag a phryd bynnag y mae ei angen.

www.britishlegion.org.uk

Cronfa Blant y Llynges Frenhinol a’r Môr-filwyr Brenhinol

Mae Cronfa Blant y Llynges Frenhinol a’r Môr-filwyr Brenhinol yn elusen sy’n cynorthwyo plant hyd at 25 oed yn nheuluoedd y Llynges, yn cynnwys teuluoedd aelodau a chyn-aelodau’r Llynges, pan fyddant yn profi angen, caledi neu ofid. Rhoddir grantiau unigol ar sail ceisiadau sy’n disgrifio anghenion penodol. Mae cyngor ac adnoddau eraill ar gael am ddim i deuluoedd.

www.rnrmchildrensfund.org.uk

The Wave Project

Sefydlwyd The Wave Project – y cwrs ‘therapi syrffio’ cyntaf yn y byd i’w ariannu gan wasanaeth iechyd gwladol - yn 2010. Mae’n rhedeg prosiectau ysgolion syrffio ac ysgolion traethau i helpu plant a phobl ifanc i ymddiddori’n fwy mewn addysg.

 

www.waveproject.co.uk

Thrive®

Mae Thrive® yn hybu iechyd meddwl cadarnhaol ymysg plant a phobl ifanc drwy helpu oedolion i ddeall sut i ymddwyn a sut i ymateb i ymddygiad sy’n amrywiol ac weithiau’n peri gofid. Gan gefnogi dros hanner miliwn o blant a phobl ifanc ledled y DU, mae Thrive yn ddarparwr allweddol o offer a hyfforddiant i gefnogi lles iechyd emosiynol a meddyliol.

www.thriveapproach.com

Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP)

CCUHP yw’r sail i holl waith UNICEF. Hwn yw’r datganiad mwyaf cyflawn erioed am hawliau plant a’r cytuniad hawliau dynol rhyngwladol sydd wedi’i gadarnhau gan y nifer mwyaf o wledydd yn hanes y byd.

www.unicef.org.uk

Urdd Gobaith Cymru

Mae Urdd Gobaith Cymru yn sefydliad ieuenctid gwirfoddol cenedlaethol sydd â mwy na 55,000 o aelodau rhwng 8 a 25 oed. Mae 30% o’r siaradwyr Cymraeg yng Nghymru rhwng 8 a 25 oed yn aelodau o’r Urdd. Mae’n darparu cyfleoedd drwy gyfrwng y Gymraeg i blant a phobl ifanc yng Nghymru i’w galluogi i gyfrannu i’w cymunedau mewn ffordd gadarnhaol. Mae gan yr Urdd 305 o aelodau staff, 10,000 o wirfoddolwyr, 900 o ganghennau, a 200 o ganghennau yn y gymuned. 

www.urdd.cymru

Veterans’ Gateway

Mae Veterans’ Gateway yn gonsortiwm o sefydliadau ac elusennau’r Lluoedd Arfog, yn cynnwys y Lleng Brydeinig Frenhinol, SSAFA, Poppy Scotland, Combat Stress a Connect Assist. Caiff ei ariannu drwy Gyfamod y Lluoedd Arfog. Dyma’r tro cyntaf i grŵp o’r fath ddod at ei gilydd yn ffurfiol i ddarparu gwasanaeth i helpu cymuned y Lluoedd Arfog.

www.veteransgateway.org.uk

Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru yw Llywodraeth ddatganoledig Cymru. Maent yn gweithio gyda phartneriaid allweddol gan gynnwys llywodraeth leol, elusennau, y Weinyddiaeth Amddiffyn a budd-ddeiliaid eraill i gefnogi cymuned y Lluoedd Arfog yng Nghymru.

www.gov.wales

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)

Mae CLlLC yn hybu buddiannau llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

www.wlga.wales

WICID.tv (ar gyfer Rhondda Cynon Taf)

WICID.tv yw’r wefan gwybodaeth a chyfryngau ieuenctid i bobl ifanc sy’n cael ei rhedeg gan bobl ifanc. Lansiwyd y wefan yn 2011 ac mae wedi gweithio ers hynny i roi mynediad i bobl ifanc 9-25 oed at gyfleoedd creadigol ac i ddarparu llwybr at yr yrfa o’u dewis. Mae WICID.tv hefyd yn cynnwys llawer o wybodaeth i bobl ifanc a gall helpu i’w cyfeirio at sefydliadau sy’n gallu cynnig cyngor, cymorth a chyfarwyddyd arbenigol.

www.wicid.tv

Woody’s Lodge

Canolfan gymdeithasol yw Woody’s Lodge sy’n cyfeirio cyn-filwyr at y gefnogaeth a’r cymorth sydd ei angen arnynt er mwyn ail-gysylltu â’u teuluoedd a’u cymunedau. Eu gweledigaeth yw creu man cyfarfod braf i’r rhai fu’n gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog a’r Gwasanaethau Brys, lle gallant dderbyn cymorth a chyngor arbenigol, yn ogystal â’r cyfle i gysylltu â ffrindiau a theulu hen a newydd.

www.woodyslodge.org

Cynghrair Cynnydd Plant y Lluoedd Arfog (SCiP Alliance)

Mae SCiP Alliance yn bartneriaeth o sefydliadau sy’n ceisio gwella canlyniadau i blant yn nheuluoedd y Lluoedd Arfog. Mae’n cael ei ariannu gan y Weinyddiaeth Amddiffyn.

www.scipalliance.org

YoungMinds

Mae’r sefydliad hwn yn anelu at ddyfodol lle mae pob meddwl ifanc yn cael ei gefnogi a’i rymuso, beth bynnag yw’r heriau. Mae’n sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cael y cymorth gorau posibl ar gyfer eu hiechyd meddwl ac yn meithrin y cydnerthedd sydd ei angen i oresgyn treialon bywyd.

www.youngminds.org.uk

Cyngor Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol Cymru (CWVYS)

CWVYS yw'r corff cynrychioliadol annibynnol ar gyfer y sector gwaith ieuenctid gwirfoddol yng Nghymru. Y nodau yw cynrychioli, cefnogi a rhoi llais torfol i'w aelodaeth o sefydliadau cenedlaethol a lleol yn eu gwaith gyda thros 250,000 o bobl ifanc yng Nghymru. Mae CWVYS yn gweithio mewn partneriaeth ag asiantaethau sy'n hyrwyddo ymarfer gwaith ieuenctid da.

www.cwvys.org.uk/

Derbyn plant i ysgolion awdurdodau lleol

Cliciwch ar y ddolen Awdurdod Lleol perthnasol i weld gwybodaeth dderbyn.

Relate Cymru

Relate yw’r darparwr mwyaf y DU o ran perthynas cymorth, ac yn 2019, wedi helpu dros dau fil o bobl  bob oedran, cefndir, cyfeiriadedd rhywiol a hunaniaethau rhywedd i gryfhau eu perthynas. Mae'n ymwneud â darparu cymorth drwy gwnsela, rhaglenni tramgwyddwyr cam-drin domestig a chyswllt plant â chymorth drwy gynadledda wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu drwy gyfrwng fideo.

www.relate.org.uk/cymru

Sefydliad y Teulu

Mae Sefydliad y Teulu yn elusen gofrestredig sy'n gweithredu ledled Cymru. Maent yn gweithio'n agos iawn gydag unigolion yn y gymuned, cyn-filwyr a chymuned y Lluoedd Arfog, grwpiau cymunedol, mudiadau gwirfoddol, elusennau, ysgolion, sefydliadau ieuenctid a chwmnïau buddiannau cymunedol.

www.thefamilyfoundation.co.uk

Home Start Cymru

Home Start Cymru offers free, confidential support and practical help to parents of young children living across Wales who are going through a difficult time. Being a parent, whatever your situation, can be very difficult. Many people feel exhausted and overwhelmed by the stresses of family life. Home Start Cymru understand that, sometimes, a little help can make a world of difference and can be there to offer a listening ear or an extra pair of hands.

www.homestartcymru.org.uk

Sweet Education

Mae adnoddau Llwyddo’n cynorthwyo plant ysgolion uwchradd i gyflawni cymhwyster BTEC Lefel 1 neu 2 mewn Twf Personol a Lles.  Mae ein hadnoddau yn cael eu mapio yn erbyn MDPh Iechyd a Lles a Chwricwlwm newydd ACRh yng Nghymru, a’r cwricwlwm ABGI newydd yn Lloegr. Mae ein hadnoddau yn berffaith ar gyfer ysgolion sydd eisiau hyrwyddo iechyd meddwl a lles, ac eisiau addysgu myfyrwyr i fod yn oedolion ifanc hapusach, iachach ac yn fwy llwyddiannus.

www.sweet.education/

Education Advisory Teams

The Education Advisory Team (EAT) (UK), contactable at RC-DCS-HQ-EAT@mod.gov.uk, is part of DCS. It provides professional information, advice and guidance regarding the education of Service Children in the UK.

Defence Children Services (DCS) - GOV.UK (www.gov.uk)

Forces Fitness

Forces Fitness is a multi-award-winning business that has worked in partnership with multiple schools, colleges, Universities, organisations and sports clubs across England and Wales. We deliver health, well-being, team building and building resilience sessions. We have received multiple awards for doing so.

https://www.forcesfitness.co.uk/

Hamish & Milo Wellbeing Resources

Hamish & Milo is a comprehensive emotions curriculum and range of SEMH intervention
programmes, high quality resources, training, supervision and impact reporting dashboard to support a whole school graduated response for children, especially those with SEMH difficulties. The complete programme enhances PSHE and includes all ten emotion

hamishandmilo.org

Trauma Informed Schools Wales

Trauma Informed Schools (TISUK&TISWales) aims to deliver high quality training which enables practitioners to create safe, supportive environments in schools, communities, and other organisations. The ultimate focus is on empowering children and young people to overcome challenges, build true resilience, and develop positive life stories, with positive mental well-being thus creating compassionate communities.

https://traumainformedschools.wales/?lang=en

The Royal Navy & Royal Marines Charity (RNRMC)

The RNRMC is the principal charity of the Royal Navy. We are at the heart of supporting our Royal Navy, Royal Marines and Royal Fleet Auxiliary personnel and their families, past, present and future.

Since 2007, we have funded projects and facilities that boost morale for those who serve today. 

We also distribute millions of pounds annually to organisation and charities which care for the children, families and veterans of the Royal Navy, Royal Marines and Royal Fleet Auxiliary.  

RNRMC Neurodiversity navigator | The Royal Navy and Royal Marines Charity

Dyfyniadau Plant Milwyr

"Gynted ag ydych yn dod i arfer i dŷ, rydych yn cael eich symud – rwyf wedi bod mewn pedair ysgol ac wedi symud chwech gwaith."

Aiden

"Roeddwn i’n byw yn Nepal, yna aethom i Brunei, yna Malaysia."

Ashim

"Drwy fy llygaid i mae gennych gannoedd o ffrindiau mewn llefydd gwahanol."

Chloe

"Dwi di arfer symud rŵan a chymysgu gyda’r plant... Dwi di neud o gymaint o weithiau mae’n rhywbeth arferol rŵan."

Chloe

"Mae’n iawn siarad dros skype a phethau felly ond weithiau ti jyst eisiau cwtsh pan mae Dad i ffwrdd."

Georgia

"Dwi di mwynhau mynd o amgylch llawer o lefydd o amgylch y byd, mae’n anturus ac yn gyffrous."

Harry

"Mae bod yn rhan o’r fyddin fel bod yn rhan o deulu."

Ieuan

"Mae mam wedi prynu bwrdd sialc ac mae’n dweud sawl noson o gwsg arno, pob munud mae’n dod yn agosach iddo ddod adref."

Mia

"Dwi ddim eisiau iddo gael dyrchafiad... Dwi eisiau iddo gael dyrchafiad ond dwi ddim eisiau gadael."

Oliver

"Efallai y bydda i’n mynd i ysgol breswyl fel nad wyf yn newid ysgol bob yn ail flwyddyn."

Ryan

"Dwi di bod mewn saith ysgol wahanol; dwi heb aros mewn un ysgol ddigon hir."

Shana

"Mae wedi bod i ffwrdd am chwe mis ac yna mae yn ôl am bythefnos, yna mae’n mynd i ffwrdd eto."

Sianed

"Roedd fy rhieni yn y Fyddin. Roedd mam yn nyrs ac aeth dad i Afghanistan. 'Do ni’m yn deall yn iawn be' oedd o’n neud a deud y gwir ond ar ôl i mi ffeindio allan o ni’n meddwl "diolch byth bod o wedi dod adre’n saff.'"

Sanjog

"Mi wnaeth o lofnodi i adael yr wythnos ddiwetha’, felly mi fydd o wedi gadael erbyn diwedd y flwyddyn yma. Mae o wedi bod i mewn ers 24 o flynyddoedd. Fydd o’n well i mi achos mi fydd o o gwmpas lot mwy. Mae o’n hoffi’n gwylio ni’n chwarae rygbi felly mi fydd o’n gallu dod i’n gweld ni’n fwy aml"

Lewis

"Dwi’n mynd i rywle hollol newydd. Dydyn nhw’m yn gwybod dim amdana’i felly mae’n ddechrau newydd ac yn beth da iawn i mi."

Piaras

"Nes i symud i Gymru achos bod dad wedi cael ei anfon yma gan y Fyddin. O ni’n meddwl y baswn yn cael fy mwlio a dwi’n swil efo pobol newydd ond mi nes i ychydig o ffrindiau."

Dan