This site uses cookies to improve your experience. They are safe and secure and never contain sensitive information. For more information click here.

Ysgolion ac Awdurdodau Lleol Cyllid

Cyllid

Mae ysgolion ledled Cymru’n bod yn rhagweithiol iawn ac yn gwneud gwaith gwych i sicrhau nad yw plant Milwyr dan anfantais yn sgil bod yn rhan o un o deuluoedd y Lluoedd Arfog.

Cliciwch yma i weld enghreifftiau o arferion da.

Weithiau, mae angen i ysgolion ac Awdurdodau Lleol gael mynediad at gyllid ychwanegol er mwyn parhau i gefnogi plant Milwyr yn y ffordd fwyaf effeithiol. Roedd SSCE Cymru yn cydnabod nad yw bob amser yn rhwydd darganfod pa gyllid sydd ar gael, pa grantiau sydd fwyaf perthnasol i brosiect a beth yw’r ffordd orau o fynd ati i lenwi’r ffurflenni cais.

Arolwg Ysgolion SSCE Cymru (2019).

Pan ofynnwyd beth oedd y tair her fwyaf sylweddol yr oeddent yn wynebu wrth gefnogi plant milwyr, roedd ysgolion yn nodi: 25% Cyllid (gynradd).

Plant Milwyr – canllawiau cyllid i ysgolion yng Nghymru

Cynhyrchodd aelodau rhwydwaith SSCE Cymru y ddogfen hon i roi gwybodaeth i ysgolion ac awdurdodau lleol yng Nghymru am y ffrydiau ariannu sydd ar gael, ynghyd â chyngor ar lenwi'r ffurflenni cais. Mae'r cyngor yn dod gan aelodau o'r paneli ariannu, yn ogystal a ysgolion ac awdurdodau lleol sydd wedi bod yn llwyddiannus yn gwneud cais am y grantiau.

Cynhyrchwyd y ddogfen ganllaw i ddechrau yn 2019 a chafodd eu diweddaru ym mis Mai 2021 i adlewyrchu manylion yr arian sydd ar gael ar gyfer 2021/22. Ar hyn o bryd, mae'n bennaf yn cynnwys gwybodaeth a chyngor ar ddwy ffrwd ariannu, sef y MODs ESF, Cronfa Cyfamod y Lluoedd Arfog: Rhaglen Llu dros Newid ac arian Ymddiriedolaeth Addysg y Lluoedd Arfog. 

Canllawiau

Llywodraeth Cymru – Cronfa Cefnogi Plant y Lluoedd Arfog yn Ysgolion Cymru (2020/21)

Cyhoeddiad Llywodraeth Cymru: £250,000 i gefnogi plant y lluoedd arfog yn ysgolion Cymru

Bydd £200,000 yn cael ei ddosbarthu i’r awdurdodau lleol yng Nghymru yn seiliedig ar gynlluniau cyllido a ddatblygwyd gan SSCE Cymru.

Trosolwg o'r cynllun dosbarthu

Crynodeb o'r cynllun ariannu fesul awdurdod lleol

Cyllid arall

Ceir hefyd ragor o wybodaeth a chyngor ar y ffrwd ariannol canlynol yn y ddogfen Plant Milwyr – canllawiau cyllid i ysgolion yng Nghymru uchod.

Cronfa Cefnogi Addysg - Y Weinyddiaeth Amddiffyn (2021)

Mae cyfanswm o £3m ar gael i ysgolion ledled y DU i gefnogi ysgolion ac awdurdodau lleol i oresgyn yr heriau maent yn eu hwynebu yn sgil symudedd ac/neu ymfyddiniad sylweddol.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 30 Medi 2021.

Pecyn ymgeisio am grant

Ymddiriedolaeth Addysg y Lluoedd Arfog

Mae grantiau Cyfunol a Chydweithredol ar gael i helpu i leddfu’r anawsterau sy’n digwydd o bryd i’w gilydd gydag addysg plant aelodau o’r Lluoedd Arfog yn sgil gwasanaeth eu rhieni.

Grantiau Cyfunol

Cronfa Cyfamod y Lluoedd Arfog: Rhaglen Llu dros Newid

Rhaglen grantiau leol, sy'n dyfarnu grantiau hyd at £10,000 i brosiectau sy'n cefnogi cymunedau'r Lluoedd Arfog i fynd yn llai ynysig ac ymgysylltu mwy yn eu hardal leol.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 11 Awst & 19 Tachwedd 2021.

Cronfa Cyfamod y Lluoedd Arfog: Rhaglen Llu dros Newid

Cefnogaeth rheoli achos SSCE Cymru

Gellir cael gafael ar gyllid i gefnogi plant unigol y Lluoedd Arfog gydag ymyriadau.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma

Dyfyniadau Plant Milwyr

"Gynted ag ydych yn dod i arfer i dŷ, rydych yn cael eich symud – rwyf wedi bod mewn pedair ysgol ac wedi symud chwech gwaith."

Aiden

"Roeddwn i’n byw yn Nepal, yna aethom i Brunei, yna Malaysia."

Ashim

"Drwy fy llygaid i mae gennych gannoedd o ffrindiau mewn llefydd gwahanol."

Chloe

"Dwi di arfer symud rŵan a chymysgu gyda’r plant... Dwi di neud o gymaint o weithiau mae’n rhywbeth arferol rŵan."

Chloe

"Mae’n iawn siarad dros skype a phethau felly ond weithiau ti jyst eisiau cwtsh pan mae Dad i ffwrdd."

Georgia

"Dwi di mwynhau mynd o amgylch llawer o lefydd o amgylch y byd, mae’n anturus ac yn gyffrous."

Harry

"Mae bod yn rhan o’r fyddin fel bod yn rhan o deulu."

Ieuan

"Mae mam wedi prynu bwrdd sialc ac mae’n dweud sawl noson o gwsg arno, pob munud mae’n dod yn agosach iddo ddod adref."

Mia

"Dwi ddim eisiau iddo gael dyrchafiad... Dwi eisiau iddo gael dyrchafiad ond dwi ddim eisiau gadael."

Oliver

"Efallai y bydda i’n mynd i ysgol breswyl fel nad wyf yn newid ysgol bob yn ail flwyddyn."

Ryan

"Dwi di bod mewn saith ysgol wahanol; dwi heb aros mewn un ysgol ddigon hir."

Shana

"Mae wedi bod i ffwrdd am chwe mis ac yna mae yn ôl am bythefnos, yna mae’n mynd i ffwrdd eto."

Sianed

"Roedd fy rhieni yn y Fyddin. Roedd mam yn nyrs ac aeth dad i Afghanistan. 'Do ni’m yn deall yn iawn be' oedd o’n neud a deud y gwir ond ar ôl i mi ffeindio allan o ni’n meddwl "diolch byth bod o wedi dod adre’n saff.'"

Sanjog

"Mi wnaeth o lofnodi i adael yr wythnos ddiwetha’, felly mi fydd o wedi gadael erbyn diwedd y flwyddyn yma. Mae o wedi bod i mewn ers 24 o flynyddoedd. Fydd o’n well i mi achos mi fydd o o gwmpas lot mwy. Mae o’n hoffi’n gwylio ni’n chwarae rygbi felly mi fydd o’n gallu dod i’n gweld ni’n fwy aml"

Lewis

"Dwi’n mynd i rywle hollol newydd. Dydyn nhw’m yn gwybod dim amdana’i felly mae’n ddechrau newydd ac yn beth da iawn i mi."

Piaras

"Nes i symud i Gymru achos bod dad wedi cael ei anfon yma gan y Fyddin. O ni’n meddwl y baswn yn cael fy mwlio a dwi’n swil efo pobol newydd ond mi nes i ychydig o ffrindiau."

Dan