This site uses cookies to improve your experience. They are safe and secure and never contain sensitive information. For more information click here.

Ymchwil

Dystiolaeth SSCE Cymru

Yn 2019/20 bydd SSCE Cymru yn cynnal amrywiol weithgareddau er mwyn deall anghenion plant aelodau’r Lluoedd Arfog a darganfod, o’r gefnogaeth a gawsant, beth oedd fwyaf llwyddiannus.

Mae safbwyntiau ysgolion, rhieni/gofalwyr a phlant aelodau’r Lluoedd Arfog yn hollbwysig o ran cynnal a chynllunio Pecynnau Cymorth  ac adnoddau newydd yn ogystal â chyfrannu tystiolaeth er mwyn gwneud newidiadau i bolisïau a systemau.

Arolwg Ysgolion

Yn 2019,  gwahoddodd SSCE Cymru bob ysgol yng Nghymru  sydd â disgyblion sy’n blant i aelodau’r Lluoedd Arfog i gymryd rhan mewn arolwg.  Roedd y pynciau’n cynnwys:

 • Gwybodaeth am yr ysgol – e.e. nifer y disgyblion sy’n blant i aelodau’r Lluoedd Arfog, iaith yr ysgol, lleoliad
 • Data mynd a dod –  faint o blant y Lluoedd Arfog wnaeth ymuno â, a gadael yr ysgol
 • Heriau – y rhai hynny y mae plant yn eu hwynebu mewn addysg a’r rhai mae’r ysgol yn eu hwynebu o ran eu cefnogi
 • Cefnogaeth - y mae’r ysgolion yn ei chynnig i blant aelodau’r Lluoedd Arfog, yn cynnwys cymorth gydag iechyd meddwl a lles, a sut y mae ysgolion yn cydweithio yn hyn o beth
 • Cyllid – y mae ysgolion yn cael mynediad iddo ac ar gyfer beth y mae’n cael ei ddefnyddio
 • Cymuned y Lluoedd Arfog – a sut y mae ysgolion yn ymgysylltu
 • Adnoddau SSCE Cymru –  i ddysgu beth fyddai ysgolion yn ei weld yn fanteisiol i’w helpu nhw i gefnogi disgyblion sydd o deuluoedd Lluoedd Arfog
 • Hyfforddiant SSCE Cymru –  darganfod pa fath o hyfforddiant y byddai ysgolion yn hoffi ei gael, ac ar gyfer pwy.
 • Lawrlwythwch y dadansoddiad o gasgliadau’r arolwg llawn  yma.

Lawrlwythwch y dadansoddiad o gasgliadau’r arolwg llawn

Gwrando ar Blant Aelodau’r Lluoedd Arfog

Yn 2019/20, cynhaliodd SSCE Cymru nifer o grwpiau trafod mewn ysgolion yng Nghymru, i glywed gan blant gwasanaeth am eu profiadau o addysg yng Nghymru.

Bydd y casgliadau hyn yn bwydo i mewn i brosiect Blwyddyn Llais Plant y Lluoedd Arfog sy’n cael ei redeg gan Gynghrair Cynnydd Plant Aelodau’r Lluoedd Arfog (SCiP Alliance).

Lawrlwythwch dadansoddiad o ganfyddiadau'r prosiect 

 

Arolwg Rhieni/Gofalwyr

Yn 2020, cynhaliodd SSCE Cymru arolwg gyda rhieni/gofalwyr plant gwasanaeth. Roedd yn rhoi’r cyfle iddynt rannu eu profiadau am fyw yn / symud i Gymru, yr effaith mae eu ffordd o fyw yn ei gael ar addysg eu plant a’r gefnogaeth maent wedi ei chael gan ysgolion.

Lawrlwythwch y dadansoddiad o gasgliadau’r arolwg llawn

Adroddiad ar anghenion dysgu ychwanegol plant aelodau’r lluoedd arfog

Wedi’i gomisiynu gan SSCE Cymru a’i gynnal gan Brifysgol De Cymru ac Arad Research, mae ymchwil newydd yn archwilio’r heriau sy’n bodoli o ran adnabod ac asesu anghenion a sicrhau cymorth ar gyfer plant aelodau’r Lluoedd Arfog sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yng Nghymru. Mae hefyd yn edrych ar effaith bosibl y Cod Ymarfer ADY yng Nghymru newydd. Lansiwyd yr adroddiad yn swyddogol gan Alun Davies, Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus, yng Nghynhadledd SSCE Cymru ym mis Mehefin 2018.

Casgliadau Allweddol

"…mae canran plant aelodau’r Lluoedd Arfog (6.1%) sy’n cael eu cefnogi drwy weithredu ar ran yr Ysgol yn sylweddol is na chanran yr holl blant (11.17%) ar draws ein sampl. Mae’n bosib mai un rheswm am hyn yw bod natur symudol y boblogaeth hon yn ei Gwneud yn llai tebygol y bydd unrhyw ymdriniaethau addysgu gwahaniaethol cychwynnol yn cael eu gwerthuso ac yn eu tro’n cael eu datblygu’n gymorth drwy gamau gweithredu ar ran yr ysgol."

Ffilm yn rhoi trosolwg o’r Adroddiad

Adroddiad Llawn

Mae’r adroddiad yn cynnwys y canlynol:

 • Cyd-destun polisi
 • Adolygiad o lenyddiaeth
 • Adborth o Gynhadledd SSCE Cymru 2017
 • Dadansoddiad o ddata o’r arolwg ysgolion
 • Cyfweliadau â rhanddeiliaid allweddol
 • Meysydd ar gyfer ystyriaeth bellach.

Lawrlwythwch yr adroddiad llawn

Dyfyniadau Plant Milwyr

"Gynted ag ydych yn dod i arfer i dŷ, rydych yn cael eich symud – rwyf wedi bod mewn pedair ysgol ac wedi symud chwech gwaith."

Aiden

"Roeddwn i’n byw yn Nepal, yna aethom i Brunei, yna Malaysia."

Ashim

"Drwy fy llygaid i mae gennych gannoedd o ffrindiau mewn llefydd gwahanol."

Chloe

"Dwi di arfer symud rŵan a chymysgu gyda’r plant... Dwi di neud o gymaint o weithiau mae’n rhywbeth arferol rŵan."

Chloe

"Mae’n iawn siarad dros skype a phethau felly ond weithiau ti jyst eisiau cwtsh pan mae Dad i ffwrdd."

Georgia

"Dwi di mwynhau mynd o amgylch llawer o lefydd o amgylch y byd, mae’n anturus ac yn gyffrous."

Harry

"Mae bod yn rhan o’r fyddin fel bod yn rhan o deulu."

Ieuan

"Mae mam wedi prynu bwrdd sialc ac mae’n dweud sawl noson o gwsg arno, pob munud mae’n dod yn agosach iddo ddod adref."

Mia

"Dwi ddim eisiau iddo gael dyrchafiad... Dwi eisiau iddo gael dyrchafiad ond dwi ddim eisiau gadael."

Oliver

"Efallai y bydda i’n mynd i ysgol breswyl fel nad wyf yn newid ysgol bob yn ail flwyddyn."

Ryan

"Dwi di bod mewn saith ysgol wahanol; dwi heb aros mewn un ysgol ddigon hir."

Shana

"Mae wedi bod i ffwrdd am chwe mis ac yna mae yn ôl am bythefnos, yna mae’n mynd i ffwrdd eto."

Sianed

"Roedd fy rhieni yn y Fyddin. Roedd mam yn nyrs ac aeth dad i Afghanistan. 'Do ni’m yn deall yn iawn be' oedd o’n neud a deud y gwir ond ar ôl i mi ffeindio allan o ni’n meddwl "diolch byth bod o wedi dod adre’n saff.'"

Sanjog

"Mi wnaeth o lofnodi i adael yr wythnos ddiwetha’, felly mi fydd o wedi gadael erbyn diwedd y flwyddyn yma. Mae o wedi bod i mewn ers 24 o flynyddoedd. Fydd o’n well i mi achos mi fydd o o gwmpas lot mwy. Mae o’n hoffi’n gwylio ni’n chwarae rygbi felly mi fydd o’n gallu dod i’n gweld ni’n fwy aml"

Lewis

"Dwi’n mynd i rywle hollol newydd. Dydyn nhw’m yn gwybod dim amdana’i felly mae’n ddechrau newydd ac yn beth da iawn i mi."

Piaras

"Nes i symud i Gymru achos bod dad wedi cael ei anfon yma gan y Fyddin. O ni’n meddwl y baswn yn cael fy mwlio a dwi’n swil efo pobol newydd ond mi nes i ychydig o ffrindiau."

Dan