This site uses cookies to improve your experience. They are safe and secure and never contain sensitive information. For more information click here.

Ysgolion ac Awdurdodau Lleol Ysgolion sy’n Cefnogi’r Lluoedd Arfog

Ysgolion sy’n Cefnogi’r Lluoedd Arfog

Crynodeb

Wedi eu hariannu gan Ymddiriedolaeth Cronfa Cyfamod y Lluoedd Arfog, nod Statws Ysgolion sy’n Cefnogi’r Lluoedd Arfog yw:

 1. Sefydlu arferion da i gefnogi plant y Lluoedd Arfog
 2. Creu amgylchedd cadarnhaol i blant y Lluoedd Arfog rannu eu profiadau
 3. Annog ysgolion i ymgysylltu mwy gyda’u cymunedau o’r Lluoedd Arfog.

Bydd y Swyddogion Cyswllt Ysgolion Rhanbarthol yn gweithio’n agos gyda phob ysgol er mwyn eu cefnogi i ennill eu statws, drwy’r gweithgareddau/camau gweithredu sydd ar Restr wirio SSCE Cymru i ysgolion.Schools will be expected to follow these three steps throughout the process to achieve the status:

Bydd disgwyl i ysgolion ddilyn y tri cham canlynol drwy gydol y broses er mwyn ennill y statws:

 1. Adnabod – Plant y lluoedd arfog ac aelod staff allweddol i fod yn Eiriolwr Ysgol i Blant y Lluoedd Arfog
 2. Deall – Datblygu dealltwriaeth o blant y Lluoedd Arfog a’u hanghenion drwy gwblhau DPP/E-ddysgu SSCE Cymru
 3. Ymgysylltu – Ymgysylltu gyda SSCE Cymru a Chymuned y Lluoedd Arfog.

Arolwg rhiant/gofalwr Gwasanaeth (2020).

Yr heriau sy’n wynebu ysgolion wrth gefnogi plant y Lluoedd Arfog: 81% Ennill dealltwriaeth o ffordd o fyw y Lluoedd Arfog, 58% Adnabod plant y Lluoedd Arfog.

Statws

Gall ysgolion weithio tuag at ddyfarniad ar dair lefel, ac fe’u ceir drwy gwrdd â’r meini prawf canlynol:

Efydd

 1. Ymgorffori proses ar gyfer casglu data ar plant milwyr
 2. Nodi 'Hyrwyddwr Ysgolion Plant Milwyr' (SCSC) a fydd yn brif gyswllt â SSCE Cymru
 3. Sicrhau bod yr aelodau staff perthnasol yn cwblhau DPP/e-ddysgu SSCE Cymru 
 4. Cwblhewch o leiaf 40% o weithgareddau/camau gweithredu ar restr wirio'r ysgol.

Arian

 1. Wedi derbyn statws Ysgol Gyfeillgar i'r Lluoedd Arfog Efydd yn flaenorol
 2. Trefnu i Dimau Ymgysylltu'r Lluoedd Arfog gyflwyno sesiwn gyda plant milwyr a'u cyfoedion
 3. Archwilio cefnogaeth yr ysgol i blant milwyr drwy ddefnyddio'r SCiP Alliance Thriving Lives Toolkit
 4. Cwblhau o leiaf 60% o weithgareddau/camau gweithredu ar restr wirio'r ysgol.

Aur

 1. Eisoes wedi ennill statws Arian am fod yn Ysgol sy’n Cefnogi’r Lluoedd Arfog
 2. Rhoi o leiaf 3 egwyddor ar waith o Becyn Gwaith Bywydau Llewyrchus Cynghrair y SCiP Alliance Thriving Lives Toolkit
 3. Cwblhau o leiaf 80% o’r gweithgareddau/camau gweithredu ar y rhestr wirio i ysgolion

Pan fydd ysgol yn ennill statws Ysgolion sy’n Cefnogi’r Lluoedd Arfog, i ddathlu eu llwyddiant a dangos eu hymroddiad i gymuned y Lluoedd Arfog, byddan nhw’n derbyn:

 • Baner Ysgolion sy’n Cefnogi’r Lluoedd Arfog
 • Tystysgrif wedi ei fframio/tlws
 • Logo efydd/arian/aur Ysgolion sy’n Cefnogi’r Lluoedd Arfog y gellir ei ddefnyddio ar wefan a llofnod e-bost yr ysgol.

Gall ysgolion hefyd gael eu gwahodd i gymryd rhan mewn digwyddiadau dathlu lleol a/neu ranbarthol gyda SSCE Cymru, y Lluoedd Arfog ac Eiriolwyr Lluoedd Arfog yr awdurdod lleol.

Sut i gyflawni Statws Ysgol Sy'n Gyfeillgar i'r Lluoedd Arfog Cymru:

 1. Lawrlwythwch y ffurflen archwilio berthnasol
 2. ymgyfarwyddo â gofynion y statws
 3. cwblhau'r gweithgareddau sy'n gysylltiedig â'r statws
 4. llenwi'r ffurflen archwilio a'i dychwelyd i SSCE Cymru

 

Gellir lawrlwytho ffurflen gais Ysgolion sy’n Cefnogi’r Lluoedd Arfog yma

Dyfyniadau Plant Milwyr

"Gynted ag ydych yn dod i arfer i dŷ, rydych yn cael eich symud – rwyf wedi bod mewn pedair ysgol ac wedi symud chwech gwaith."

Aiden

"Roeddwn i’n byw yn Nepal, yna aethom i Brunei, yna Malaysia."

Ashim

"Drwy fy llygaid i mae gennych gannoedd o ffrindiau mewn llefydd gwahanol."

Chloe

"Dwi di arfer symud rŵan a chymysgu gyda’r plant... Dwi di neud o gymaint o weithiau mae’n rhywbeth arferol rŵan."

Chloe

"Mae’n iawn siarad dros skype a phethau felly ond weithiau ti jyst eisiau cwtsh pan mae Dad i ffwrdd."

Georgia

"Dwi di mwynhau mynd o amgylch llawer o lefydd o amgylch y byd, mae’n anturus ac yn gyffrous."

Harry

"Mae bod yn rhan o’r fyddin fel bod yn rhan o deulu."

Ieuan

"Mae mam wedi prynu bwrdd sialc ac mae’n dweud sawl noson o gwsg arno, pob munud mae’n dod yn agosach iddo ddod adref."

Mia

"Dwi ddim eisiau iddo gael dyrchafiad... Dwi eisiau iddo gael dyrchafiad ond dwi ddim eisiau gadael."

Oliver

"Efallai y bydda i’n mynd i ysgol breswyl fel nad wyf yn newid ysgol bob yn ail flwyddyn."

Ryan

"Dwi di bod mewn saith ysgol wahanol; dwi heb aros mewn un ysgol ddigon hir."

Shana

"Mae wedi bod i ffwrdd am chwe mis ac yna mae yn ôl am bythefnos, yna mae’n mynd i ffwrdd eto."

Sianed

"Roedd fy rhieni yn y Fyddin. Roedd mam yn nyrs ac aeth dad i Afghanistan. 'Do ni’m yn deall yn iawn be' oedd o’n neud a deud y gwir ond ar ôl i mi ffeindio allan o ni’n meddwl "diolch byth bod o wedi dod adre’n saff.'"

Sanjog

"Mi wnaeth o lofnodi i adael yr wythnos ddiwetha’, felly mi fydd o wedi gadael erbyn diwedd y flwyddyn yma. Mae o wedi bod i mewn ers 24 o flynyddoedd. Fydd o’n well i mi achos mi fydd o o gwmpas lot mwy. Mae o’n hoffi’n gwylio ni’n chwarae rygbi felly mi fydd o’n gallu dod i’n gweld ni’n fwy aml"

Lewis

"Dwi’n mynd i rywle hollol newydd. Dydyn nhw’m yn gwybod dim amdana’i felly mae’n ddechrau newydd ac yn beth da iawn i mi."

Piaras

"Nes i symud i Gymru achos bod dad wedi cael ei anfon yma gan y Fyddin. O ni’n meddwl y baswn yn cael fy mwlio a dwi’n swil efo pobol newydd ond mi nes i ychydig o ffrindiau."

Dan