This site uses cookies to improve your experience. They are safe and secure and never contain sensitive information. For more information click here.

Digwyddiadau Digwyddiadau i ddod

Digwyddiadau SSCE Cymru sydd ar ddod

I rannu manylion digwyddiad sy'n berthnasol i gymuned y Lluoedd Arfog, cysylltwch â SSCECymru@wlga.gov.uk 

Little Troopers: Gweithdy Dros y We Cymru

10/11/2021 1/01/0001

Hoffai SSCE Cymru a Little Troopers eich gwahodd chi a’ch Plant y Lluoedd Arfog i fynychu gweithdy cyffrous, rhyngweithiol, dros y we ar 10 Tachwedd. 
 
Bydd y gweithdy ar-lein rhad ac am ddim yn dod â Phlant y Lluoedd Arfog sydd mewn sefyllfa debyg at ei gilydd i archwilio’r heriau a’r cyfleoedd unigryw maen nhw’n eu profi fel aelodau o gymuned Lluoedd Arfog Prydain, a dathlu beth mae’n ei olygu i fod yn ‘Little Trooper’. Mae’r sesiwn wedi’i recordio o flaen llaw fel digwyddiad ‘byw’, a chaiff ei darparu gan dîm profiadol o hwyluswyr gan ddefnyddio adnoddau ysgol gynradd Little Troopers sy’n cynnwys adrodd straeon, symudiad, trafodaethau grŵp a chwarae rôl (gweler amserlen lawn isod). Mae’r gweithdy ar gael i holl Blant y Lluoedd Arfog oed cynradd yn eich lleoliad, ac mae’n addas ar gyfer grwpiau o unrhyw faint. 
 

Cynghrair SCiP Hub Cymru

8/12/2021 1/01/0001

Mae rhwydwaith o ganolfannau rhanbarthol y Gynghrair SCiP yn dwyn ynghyd bartneriaethau sy'n cysylltu rhanddeiliaid fel y gallant alluogi cydweithredu newydd a gwell, hwyluso cyfathrebu, meithrin gallu ac estyn allan i randdeiliaid newydd.

Digwyddiadau rhwydwaith sydd ar ddod

Dydd y Cofio

11/11/2021 1/01/0001
 

Cynhadledd Pecyn Cymorth Thriving Lives SCiP Alliance

7/12/2021 14/12/2021

Cynhelir y gynhadledd mewn 2 ran, gyda phob dyddiad yn canolbwyntio ar wahanol bynciau ond yn dod at ei gilydd i sicrhau bod gennych y ddealltwriaeth gryfaf o sut i gefnogi plant y Lluoedd Gwasanaeth yn yr ysgol a sut i ddefnyddio'r Pecyn Cymorth Bywydau Ffyniannus. Byddem yn annog pob cynrychiolydd i fynychu dau ddyddiad y gynhadledd.

 

 

Diwrnodau Rhanddeiliaid Blaenorol

Gallwch lawrlwytho copïau o agendâu a chyflwyniadau Diwrnodau Rhanddeiliaid blaenorol isod.

Rhithwir Diwrnodau Rhanddeiliaid Mawrth 2020

17/03/2020 1/01/0001

Lleoliad: Rhithwir

Diwrnod Rhanddeiliaid Medi 2019

19/09/2019 1/01/0001

Lleoliad: Barics Maendy, Caerdydd

Diwrnodau Rhanddeiliaid Mawrth 2019

19/03/2019 1/01/0001

Lleoliad: RAF Fali

Cynhadledd SSCE Cymru 2018

12/06/2018

Cynhaliwyd ail gynhadledd  SSCE Cymru ar 12 Mehefin 2018 yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Yn ystod y Gynhadledd, lansiodd Alun Davies AM, Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus,  yr adroddiad ymchwil i Brofiadau Teuluoedd y Lluoedd Arfog sydd â phlant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol mewn Addysg yng Nghymru.  Roedd y cyflwyniadau a'r gweithdai yn ystod y dydd yn canolbwyntio ar yr adroddiad hwn a sut y gall Rhwydwaith SSCE Cymru oresgyn yr heriau a nodwyd yng nghasgliadau’r adroddiad.

Diolch i’r holl siaradwyr, arddangoswyr a dirprwyon a fynychodd ac a gyfrannodd at y gweithgareddau a’r gweithdai.

Dyfyniadau Plant Milwyr

"Gynted ag ydych yn dod i arfer i dŷ, rydych yn cael eich symud – rwyf wedi bod mewn pedair ysgol ac wedi symud chwech gwaith."

Aiden

"Roeddwn i’n byw yn Nepal, yna aethom i Brunei, yna Malaysia."

Ashim

"Drwy fy llygaid i mae gennych gannoedd o ffrindiau mewn llefydd gwahanol."

Chloe

"Dwi di arfer symud rŵan a chymysgu gyda’r plant... Dwi di neud o gymaint o weithiau mae’n rhywbeth arferol rŵan."

Chloe

"Mae’n iawn siarad dros skype a phethau felly ond weithiau ti jyst eisiau cwtsh pan mae Dad i ffwrdd."

Georgia

"Dwi di mwynhau mynd o amgylch llawer o lefydd o amgylch y byd, mae’n anturus ac yn gyffrous."

Harry

"Mae bod yn rhan o’r fyddin fel bod yn rhan o deulu."

Ieuan

"Mae mam wedi prynu bwrdd sialc ac mae’n dweud sawl noson o gwsg arno, pob munud mae’n dod yn agosach iddo ddod adref."

Mia

"Dwi ddim eisiau iddo gael dyrchafiad... Dwi eisiau iddo gael dyrchafiad ond dwi ddim eisiau gadael."

Oliver

"Efallai y bydda i’n mynd i ysgol breswyl fel nad wyf yn newid ysgol bob yn ail flwyddyn."

Ryan

"Dwi di bod mewn saith ysgol wahanol; dwi heb aros mewn un ysgol ddigon hir."

Shana

"Mae wedi bod i ffwrdd am chwe mis ac yna mae yn ôl am bythefnos, yna mae’n mynd i ffwrdd eto."

Sianed

"Roedd fy rhieni yn y Fyddin. Roedd mam yn nyrs ac aeth dad i Afghanistan. 'Do ni’m yn deall yn iawn be' oedd o’n neud a deud y gwir ond ar ôl i mi ffeindio allan o ni’n meddwl "diolch byth bod o wedi dod adre’n saff.'"

Sanjog

"Mi wnaeth o lofnodi i adael yr wythnos ddiwetha’, felly mi fydd o wedi gadael erbyn diwedd y flwyddyn yma. Mae o wedi bod i mewn ers 24 o flynyddoedd. Fydd o’n well i mi achos mi fydd o o gwmpas lot mwy. Mae o’n hoffi’n gwylio ni’n chwarae rygbi felly mi fydd o’n gallu dod i’n gweld ni’n fwy aml"

Lewis

"Dwi’n mynd i rywle hollol newydd. Dydyn nhw’m yn gwybod dim amdana’i felly mae’n ddechrau newydd ac yn beth da iawn i mi."

Piaras

"Nes i symud i Gymru achos bod dad wedi cael ei anfon yma gan y Fyddin. O ni’n meddwl y baswn yn cael fy mwlio a dwi’n swil efo pobol newydd ond mi nes i ychydig o ffrindiau."

Dan