This site uses cookies to improve your experience. They are safe and secure and never contain sensitive information. For more information click here.

Ysgolion ac Awdurdodau Lleol Cymorth Covid-19

Cymorth Covid-19

Hoffai rhwydwaith SSCE Cymru ddiolch yn fawr iawn i bersonél y lluoedd arfog a'u teuluoedd, sy'n hanfodol o ran cyfrannu at y frwydr yn erbyn Covid-19.

Mae’r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth/cyngor/arweiniad ac yn eich cyfeirio at sefydliadau ac adnoddau sy’n berthnasol i gefnogi plant milwyr yn ystod pandemig y coronafeirws. Mae hefyd yn darparu trosolwg o’r camau y mae SSCE Cymru wedi’u cymryd i ddeall effaith Covid-19 ar blant milwyr. Rydym ni wedi cynnwys gweithgareddau i gefnogi plant milwyr, ysgolion/lleoliadau addysg, awdurdodau lleol a rhieni/gofalwyr plant milwyr.

Nid yw’n anghyffredin i blant milwyr brofi newidiadau rheolaidd i ffordd o fyw eu teulu a’r ysgol, a gall ddigwydd yn eithaf byr rybudd.  Mae teuluoedd milwyr wedi arfer addasu ac yn aml yn wydn iawn yn ystod cyfnodau o ansicrwydd.  Hefyd mae ganddynt fynediad at lawer o gefnogaeth gan y Weinyddiaeth Amddiffyn ac elusennau gan gynnwys sefydliadau teulu, a thrwy rwydweithiau cymunedol y Lluoedd Arfog.

 SSCE Cymru

 • Ymgynghoriad ysgol SSCE Cymru ynghylch effaith Covid-19 ar blant milwyr (Ebrill-Mai 2020)
 • Gweithio gyda’r Weinyddiaeth Amddiffyn a Chyfarwyddiaeth Plant a Phobl Ifanc (DCYP) i sicrhau eu bod yn ymwybodol o effaith Covid-19 ar blant milwyr yng Nghymru
 • Cydweithio gyda sefydliadau a mudiadau perthnasol ar draws y DU, drwy SCiP Alliance, i nodi anghenion ac ymateb gyda dull cydgysylltiedig a chyson
 • Parhau i gefnogi ysgolion a rhieni/gofalwyr plant milwyr drwy gyfathrebiadau rhith
 • Nodi ffyrdd y gall y pedwar Swyddog Cyswllt Ysgolion Rhanbarthol - Plant Milwyr newydd (sy’n dechrau fis Medi 2020) gefnogi awdurdodau lleol ac ysgolion yn ystod y cyfnod adfer
 • Cynnal gweithdy cyllido rhithiol ddydd Mai 2020 a chefnogi ysgolion i wneud cais am gyllid drwy raglen Cymunedau’r Lluoedd Arfog Gyda’i Gilydd Cronfa Ymddiriedolaeth Cyfamod y Lluoedd Arfog
 • Cynnal cyfarfod cydweithio rhithiol ar gyfer ysgolion ddydd Gorffennaf 2020 i roi cyfle i ysgolion rannu eu sylwadau a gofyn cwestiynau i’w gilydd
 • Parhau i ddiweddaru ac adolygu’r wybodaeth a’r gefnogaeth a geir ar y wefan hon
 • Ymwybyddiaeth o newidiadau a diweddariadau Llywodraeth Cymru i addysg a’r cwricwlwm a’r canllawiau a’r polisi dychwelyd i’r ysgol.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn am y cynnwys neu awgrymiadau pellach o ran manylion i'w cynnwys ar y dudalen wybodaeth hon, anfonwch neges i SSCECymru@wlga.gov.uk 

 

Sylwadau ysgolion

Amlygodd ymgynghoriad SSCE Cymru ynghylch effaith Covid-19 ar blant milwyr, a gynhaliwyd ym mis Ebrill a Mai 2020, y negeseuon canlynol:

 • Efallai y bydd plant milwyr yn fwy pryderus neu’n datblygu pryder o’r newydd ynghylch eu rhieni yn dod i gysylltiad â’r coronafeirws wrth iddyn nhw gefnogi'r ymdrechion i oresgyn y pandemig
 • Efallai bod rhai plant yn cael eu gwahanu am y tro cyntaf oddi wrth riant neu ofalwr wrth i filwyr wrth gefn gael eu galw i wasanaethu ac wrth i deuluoedd sefydlu ffyrdd newydd i aros yn ddiogel a chadw at ganllawiau cadw pellter cymdeithasol
 • Mae rhai plant milwyr yn mynd i ysgolion hyb, ond mae’r rhan fwyaf yn derbyn addysg yn y cartref
 • Mae ysgolion yn wynebu her ychwanegol wrth iddyn nhw geisio adnabod a chefnogi plant milwyr gydag anghenion emosiynol a chyfathrebu o bell
 • Nid yw plant milwyr sydd wedi symud yn ddiweddar i’r ysgol wedi cael cyfle i setlo i mewn a gwneud ffrindiau
 • Mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn wedi rhewi trefniadau lleoli milwyr sy’n golygu bod nifer o deuluoedd y lluoedd arfog a oedd i fod i adael wedi aros a’r plant a oedd i fod i ymuno â nhw wedi gorfod aros ble’r oedden nhw, sydd wedi achosi pryder ychwanegol i deuluoedd. 

Mae sylwadau ychwanegol ysgolion yn cynnwys:

 • Mae’r ansicrwydd a'r amhariadau y mae plant milwyr yn ei deimlo yn debyg iawn i’r teimladau pan fo’u rhieni yn cael eu lleoli a’u galw i wasanaethu
 • Mae’r effaith ar deuluoedd y lluoedd arfog yn debyg iawn i’r effaith ar deuluoedd eraill, gan gynnwys methu mynd i’r ysgol yn achosi straen ar y teulu
 • Mae plant milwyr mewn perygl o fod dan fwy o anfantais oherwydd methu dysgu gan eu bod nhw eisoes wedi’u heffeithio gan orfod symud o gwmpas a mynd i sawl ysgol gyda chwricwla gwahanol
 • Mae yna bryder ychwanegol i ddysgwyr y mae eu rheini wedi’u galw i’r fyddin
 • Mae’r ansicrwydd ynghylch oedi trefniadau symud wedi creu heriau ychwanegol i deuluoedd y lluoedd arfog
 • Mewn rhai achosion, mae mwy o gyfathrebu gyda theuluoedd yn ystod y cyfnod clo wedi gwella’r berthynas rhwng yr ysgol a rhieni
 • Roedd teuluoedd yn credu bod cael cyswllt rheolaidd gydag athro, drwy alwadau ffôn, i greu’r ymdeimlad o normalrwydd yn fuddiol iawn
 • Mae adnabod plant milwyr wedi bod yn beth buddiol iawn i ganiatáu i’r ysgol adnabod y dysgwyr a all brofi heriau ychwanegol yn gyflym
 • Mae staff ysgol sy’n siarad Nepali wedi bod yn hanfodol i alluogi cyfathrebu gyda theuluoedd Saesneg Fel Iaith Ychwanegol
 • Mae sesiynau ailgydio wedi bod yn werthfawr iawn i baratoi’r plant i ddychwelyd i’r ysgol ym mis Medi.

 

Cefnogaeth ysgol

Fel y nodwyd yn ystod trafodaethau gydag ysgolion yng Nghymru, mae’r enghreifftiau o’r ffyrdd maen nhw wedi cefnogi plant milwyr a’u teuluoedd yn ystod y cyfnod clo a chau ysgolion yn cynnwys:

 • Darpariaeth hyb i blant milwyr
 • Cyfathrebu rheolaidd a sesiynau ailgydio gyda phlant a theuluoedd drwy ddulliau rhithiol, gan gynnwys galwadau ffôn, negeseuon e-bost, gwasanaeth negeseua Schoop a gwefannau ysgol
 • Monitro cynnydd ac ymgysylltu yn ystod sesiynau ailgydio a gweithgareddau diogelu
 • Mae staff ymroddedig sy’n gyfrifol am blant milwyr wedi parhau i ddarparu cefnogaeth ac wedi bod yn bwynt cyswllt cyson
 • Gweithgareddau pontio rhithwir a throsglwyddo cofnodion plant sydd i fod i adael neu ymuno â’r ysgol
 • Cymorth i addysgu yn y cartref drwy ddarparu cymorth academaidd ac emosiynol yn rhithiol
 • Nodi a hyrwyddo gweithgareddau dysgu a chorfforol perthnasol y mae modd eu gwneud gartref yn unigol neu fel teulu
 • Creu cyfleoedd i blant gyfathrebu gyda’i gilydd yn rhithiol
 • Staff yn ymgymryd â hyfforddiant, yn cynnwys cyrsiau Profiadau Niweidiol Mewn Plentyndod, Ymwybyddiaeth o Drawma ac Effaith Covid-19 ar Blant
 • Defnyddio adnoddau’r awdurdodau lleol a’r gwasanaeth consortia addysg
 • Cynnal asesiadau risg ar effaith Covid-19 ar deuluoedd y lluoedd arfog
 • Cynhyrchu adnoddau gyda thema Lluoedd Arfog i annog trafodaeth ac i greu cyfleoedd dysgu a myfyrio i deuluoedd.

Fel y nodwyd yn ystod y trafodaethau gydag ysgolion yng Nghymru, mae’r enghreifftiau o’r ffyrdd maen nhw’n bwriadu cefnogi plant milwyr a’u teuluoedd yn ystod y cyfnod adfer yn cynnwys:

 • Canolbwyntio ar gefnogaeth emosiynol, yn defnyddio ELSA a staff sydd wedi derbyn hyfforddiant Thrive
 • Deall effaith Covid-19 i sicrhau eu bod yn barod i gefnogi dysgwyr sy’n dychwelyd fis Medi
 • Nodi hyfforddiant a Datblygiad Proffesiynol Parhaus pellach ar gyfer staff i’w helpu i gefnogi dysgwyr yn emosiynol a chyda gofynion dal i fyny
 • Cydweithio gydag ysgolion eraill i rannu arferion da i gefnogi plant y lluoedd arfog yn ystod cyfnodau pontio i ac o ysgolion
 • Nodi gweithgareddau ar gyfer teuluoedd dros wyliau’r haf, gan gysylltu â thimau ymgysylltu a lles lleol y Weinyddiaeth Amddiffyn
 • Cadw mewn cysylltiad â theuluoedd i sicrhau eu bod yn barod i’r plant ddychwelyd i’r ysgol ym mis Medi
 • Ystyried cyflwyno ceisiadau i ffrydiau ariannu perthnasol am gyllid i ddiogelu aelodau o staff sy’n gyfrifol am gefnogi plant milwyr a’u teuluoedd
 • Cynllunio ar gyfer y posibilrwydd o ail don o achosion Covid-19 a chau ysgolion eto.

 

Gwybodaeth addysg

Llywodraeth Cymru

Mae canllawiau perthnasol, datganiadau ysgrifenedig a gwybodaeth am wasanaethau penodol ar gael ac yn cael eu diweddaru’n rheolaidd ar wefan Llywodraeth Cymru; gan gynnwys manylion ar gyfer grwpiau penodol o ddysgwyr.

Addysg a gofal plant: y coronafeirws

Hwb: Offer dysgu o bell

Read more

Llywodraeth y DU

Mae ystod o wybodaeth ar gael i Rieni a gofalwyr, Athrawon ac Ysgolion, colegau a darparwyr gofal plant.

Coronafeirws: Addysg a gofal plant

Y llywodraeth yn lansio Gwasanaeth Gwybodaeth Coronafeirws ar WhatsApp

Read more

Cymwysterau Cymru

Gweler y wefan i gael y wybodaeth ddiweddaraf, gan gynnwys cyfres o gwestiynau cyffredin a blogiau gan y Prif Weithredwr a’r uwch staff.

Coronafeirws – Covid-19

Read more

Mae sefydliadau'r Lluoedd Arfog yn cefnogi

Ymddiriedolaeth Cronfa Cyfamod y Lluoedd Arfog

Mae gwybodaeth o ran sut mae’r ymddiriedolaeth yn cefnogi deiliaid grantiau, ynghyd â manylion am gronfeydd argyfwng sydd ar gael a lansiad pecyn o raglenni i gefnogi Cymuned y Lluoedd Arfog.

Ymateb Covid19

Read more

AFF

Gwybodaeth ar gyfer teuluoedd y Fyddin yn ystod pandemig y coronafeirws.

Coronafeirws: cymorth addysg

COVID-19: Llythyr y Pennaeth Amddiffyn i deuluoedd

Read more

Reading Force

Cadw teuluoedd y lluoedd yn agos ac wedi’u cysylltu drwy rannu straeon.

Adnoddau

Read more

Gwneud Cynhyrchu R

Mae'r rhaglen gwneud cynhyrchu R yn cefnogi cyn-filwyr sydd wedi hanafu i gymryd eu straeon ysbrydoledig am oresgyn adfyd i ysgolion y DU. Mae dros 70,000 o bobl ifanc eisoes wedi cael profiad o greu gweithdy gwneud yn bersonol, gydag aelod o Blesma yn ymweld â'u hysgol ac yn rhannu eu stori anhygoel o gadernid. Mae BLESMA yn cynnal y rhaglen hon ar ffurf yr adnodd cydnerthu digidol am ddim sydd ar gael i bob ysgol uwchradd yn y DU.

Adnoddau gwydnwch digidol ar gyfer ysgolion

Read more

Dyfyniadau Plant Milwyr

"Gynted ag ydych yn dod i arfer i dŷ, rydych yn cael eich symud – rwyf wedi bod mewn pedair ysgol ac wedi symud chwech gwaith."

Aiden

"Roeddwn i’n byw yn Nepal, yna aethom i Brunei, yna Malaysia."

Ashim

"Drwy fy llygaid i mae gennych gannoedd o ffrindiau mewn llefydd gwahanol."

Chloe

"Dwi di arfer symud rŵan a chymysgu gyda’r plant... Dwi di neud o gymaint o weithiau mae’n rhywbeth arferol rŵan."

Chloe

"Mae’n iawn siarad dros skype a phethau felly ond weithiau ti jyst eisiau cwtsh pan mae Dad i ffwrdd."

Georgia

"Dwi di mwynhau mynd o amgylch llawer o lefydd o amgylch y byd, mae’n anturus ac yn gyffrous."

Harry

"Mae bod yn rhan o’r fyddin fel bod yn rhan o deulu."

Ieuan

"Mae mam wedi prynu bwrdd sialc ac mae’n dweud sawl noson o gwsg arno, pob munud mae’n dod yn agosach iddo ddod adref."

Mia

"Dwi ddim eisiau iddo gael dyrchafiad... Dwi eisiau iddo gael dyrchafiad ond dwi ddim eisiau gadael."

Oliver

"Efallai y bydda i’n mynd i ysgol breswyl fel nad wyf yn newid ysgol bob yn ail flwyddyn."

Ryan

"Dwi di bod mewn saith ysgol wahanol; dwi heb aros mewn un ysgol ddigon hir."

Shana

"Mae wedi bod i ffwrdd am chwe mis ac yna mae yn ôl am bythefnos, yna mae’n mynd i ffwrdd eto."

Sianed

"Roedd fy rhieni yn y Fyddin. Roedd mam yn nyrs ac aeth dad i Afghanistan. 'Do ni’m yn deall yn iawn be' oedd o’n neud a deud y gwir ond ar ôl i mi ffeindio allan o ni’n meddwl "diolch byth bod o wedi dod adre’n saff.'"

Sanjog

"Mi wnaeth o lofnodi i adael yr wythnos ddiwetha’, felly mi fydd o wedi gadael erbyn diwedd y flwyddyn yma. Mae o wedi bod i mewn ers 24 o flynyddoedd. Fydd o’n well i mi achos mi fydd o o gwmpas lot mwy. Mae o’n hoffi’n gwylio ni’n chwarae rygbi felly mi fydd o’n gallu dod i’n gweld ni’n fwy aml"

Lewis

"Dwi’n mynd i rywle hollol newydd. Dydyn nhw’m yn gwybod dim amdana’i felly mae’n ddechrau newydd ac yn beth da iawn i mi."

Piaras

"Nes i symud i Gymru achos bod dad wedi cael ei anfon yma gan y Fyddin. O ni’n meddwl y baswn yn cael fy mwlio a dwi’n swil efo pobol newydd ond mi nes i ychydig o ffrindiau."

Dan