This site uses cookies to improve your experience. They are safe and secure and never contain sensitive information. For more information click here.

Ysgolion ac Awdurdodau Lleol Cymorth Covid-19

Cymorth Covid-19

Hoffai rhwydwaith SSCE Cymru ddiolch yn fawr iawn i bersonél y lluoedd arfog a'u teuluoedd, sy'n hanfodol o ran cyfrannu at y frwydr yn erbyn Covid-19.

Mae’r dudalen hon yn darparu gwybodaeth / cyngor / canllawiau a chyfeirio at sefydliadau ac adnoddau sy'n berthnasol i gefnogi plant milwyr yn ystod pandemig y Coronafeirws.  Efallai bydd y wybodaeth yn fuddiol i ysgolion / lleoliadau addysg, awdurdodau lleol a rhieni / gofalwyr plant milwyr.

Nid yw’n anghyffredin i blant milwyr brofi newidiadau rheolaidd i ffordd o fyw eu teulu a’r ysgol, a gall ddigwydd yn eithaf byr rybudd.  Mae teuluoedd milwyr wedi arfer addasu ac yn aml yn wydn iawn yn ystod cyfnodau o ansicrwydd.  Hefyd mae ganddynt fynediad at lawer o gefnogaeth gan y Weinyddiaeth Amddiffyn ac elusennau gan gynnwys sefydliadau teulu, a thrwy rwydweithiau cymunedol y Lluoedd Arfog.

Sut y gall Covid-19 effeithio ar blant milwyr:

  • Mae’r holl ysgolion yng Nghymru wedi cau nes y nodir yn wahanol; bydd rhai yn aros ar agor i ddarparu ar gyfer dysgwyr agored i niwed a phlant ‘gweithwyr allweddol’.
  • Mae dinasyddion y Weinyddiaeth Amddiffyn, contractwyr a phersonél y Lluoedd Arfog yn cael eu cyfrif fel 'gweithwyr allweddol' gan olygu y gall plant milwyr barhau i fynychu’r ysgol lle bo’r angen
  • Gall plant y gwasanaeth ddioddef pryderon cynyddol neu newydd    ynglyn â'u rhieni sydd a gysylltiad â coronafeirws tra'u bod yn cefnogi'r ymdrechion i oresgyn
  • Gall profiad o wahanu rhieni/gofalwyr am y tro cyntaf wrth i bersonél y lluoedd arfog rheolaidd ac wrth gefn gael eu rhoi ar y ffordd a bod teuluoedd yn sefydlu ffyrdd o gadw'n ddiogel wrth ddilyn canllawiau ar bellhau cymdeithasol
  • Bydd mwyafrif plant milwyr yn cael eu haddysgu gartref tra bo’r ysgolion ar gau gan  eu rhieni / gofalwyr, gyda chefnogaeth ac adnoddau gan athrawon a staff yr ysgol
  • Mae ysgolion yn wynebu'r heriau ychwanegol o ganfod a chefnogi plant a anghenion emosiynol tra'n cyfathrebu o bell.

Os oes gennych chi unrhyw awgrymiadau o ran manylion pellach y dylid eu cynnwys ar y dudalen wybodaeth hon, cysylltwch ar SSCE@wlga.gov.uk 

Gwybodaeth addysg

Llywodraeth Cymru

Mae canllawiau perthnasol, datganiadau ysgrifenedig a gwybodaeth am wasanaethau penodol ar gael ac yn cael eu diweddaru’n rheolaidd ar wefan Llywodraeth Cymru; gan gynnwys manylion ar gyfer grwpiau penodol o ddysgwyr.

Addysg a gofal plant: y coronafeirws

Y Gweinidog Addysg yn datgan ‘y ffordd o feddwl’ am ddychwelyd i ysgolion (15 Mai)

Y Gweinidog Addysg yn nodi pum egwyddor allweddol ar gyfer ailgychwyn ysgolion (28 Ebrill)

Datganiad Ysgrifenedig: Meini prawf ar gyfer defnyddio'r ddarpariaeth barhaus ar gyfer plant sy'n agored i niwed, neu y mae eu rhieni yn hanfodol ar gyfer ymateb i COVID-19 (20 Mawrth)

Read more

Llywodraeth y DU

Mae ystod o wybodaeth ar gael i Rieni a gofalwyr, Athrawon ac Ysgolion, colegau a darparwyr gofal plant.

Coronafeirws: Addysg a gofal plant

Y llywodraeth yn lansio Gwasanaeth Gwybodaeth Coronafeirws ar WhatsApp

Read more

Cymwysterau Cymru

Gweler y wefan i gael y wybodaeth ddiweddaraf, gan gynnwys cyfres o gwestiynau cyffredin a blogiau gan y Prif Weithredwr a’r uwch staff.

Coronafeirws – Covid-19

Ymgynghoriad ar raddio ar gyfer haf 2020

Read more

Mae sefydliadau'r Lluoedd Arfog yn cefnogi

Ymddiriedolaeth Cronfa Cyfamod y Lluoedd Arfog

Mae gwybodaeth o ran sut mae’r ymddiriedolaeth yn cefnogi deiliaid grantiau, ynghyd â manylion am gronfeydd argyfwng sydd ar gael a lansiad pecyn o raglenni i gefnogi Cymuned y Lluoedd Arfog.

Ymateb Covid19

Read more

AFF

Gwybodaeth ar gyfer teuluoedd y Fyddin yn ystod pandemig y coronafeirws.

Coronafeirws: cymorth addysg

COVID-19: Llythyr y Pennaeth Amddiffyn i deuluoedd

Read more

Reading Force

Cadw teuluoedd y lluoedd yn agos ac wedi’u cysylltu drwy rannu straeon.

Adnoddau

Read more

Gwneud Cynhyrchu R

Mae'r rhaglen gwneud cynhyrchu R yn cefnogi cyn-filwyr sydd wedi hanafu i gymryd eu straeon ysbrydoledig am oresgyn adfyd i ysgolion y DU. Mae dros 70,000 o bobl ifanc eisoes wedi cael profiad o greu gweithdy gwneud yn bersonol, gydag aelod o Blesma yn ymweld â'u hysgol ac yn rhannu eu stori anhygoel o gadernid. Mae BLESMA yn cynnal y rhaglen hon ar ffurf yr adnodd cydnerthu digidol am ddim sydd ar gael i bob ysgol uwchradd yn y DU.

Adnoddau gwydnwch digidol ar gyfer ysgolion

Read more

Cymorth iechyd meddwl a lles

Teuluoedd yn Taclo Adegau Anodd Gyda’i Gilydd

Mae teuluoedd sy'n taclo adegau anodd gyda'i gilydd yn grŵp Facebook newydd a chymuned o gymorth sy'n helpu teuluoedd i gryfhau eu gwydnwch wrth iddynt ymdopi â llu o heriau a ddaw yn sgil pandemig COVID-19. Bob wythnos, bydd deunyddiau a gweithgareddau newydd sy'n canolbwyntio ar agwedd benodol ar gydnerthedd yn cael eu rhyddhau. Bydd teuluoedd sydd â phlant, ieuenctid, oedolion ifanc ac oedolion hŷn yn dod o hyd i ddeunyddiau wedi'u teilwra ar eu cyfer. Mae croeso i bawb, yn enwedig teuluoedd y lluoedd arfog.

Arweinir y rhaglen hon gan Goleg iechyd a Gwyddorau Dynol Prifysgol Purdue gyda chyfraniadau gan bartneriaid yn Purdue ac ar draws y wlad.

Teuluoedd yn taclo cyfnod anodd gyda'i gilydd grŵp Facebook

Prifysgol Purdue: Datganiad i'r wasg

 

Read more

Comisiynydd Plant Cymru

Gwybodaeth ar gyfer plant, pobl ifanc a theuluoedd yng Nghymru.

Coronafeirws –Canolfan Wybodaeth ar gyfer Teuluoedd a Phlant

Read more

Adnoddau CAMHS

Dyma rai adnoddau sydd wedi'u cynllunio i helpu pobl ifanc a theuluoedd i ymdopi â straen ac ansicrwydd ar hyn o bryd.

Adnoddau CAMHS: coronafeirws

Read more

Gwybodaeth am ysgol gartref

Addysg Gorfforol gyda Joe

Ymunwch â Joe bob dydd i ymarfer y corff yn y cartref gyda’r plant.

A.G. gyda Joe

Read more

BBC Bitesize

Gan gynnwys gwersi, gweithgareddau, fideos a mwy.

Bitesize

Read more

Maths Factor

Wedi’i greu gan Carol Vorderman i ddysgu Mathemateg i blant.

Maths Factor

Read more

Dyfyniadau Plant Milwyr

"Gynted ag ydych yn dod i arfer i dŷ, rydych yn cael eich symud – rwyf wedi bod mewn pedair ysgol ac wedi symud chwech gwaith."

Aiden

"Roeddwn i’n byw yn Nepal, yna aethom i Brunei, yna Malaysia."

Ashim

"Drwy fy llygaid i mae gennych gannoedd o ffrindiau mewn llefydd gwahanol."

Chloe

"Dwi di arfer symud rŵan a chymysgu gyda’r plant... Dwi di neud o gymaint o weithiau mae’n rhywbeth arferol rŵan."

Chloe

"Mae’n iawn siarad dros skype a phethau felly ond weithiau ti jyst eisiau cwtsh pan mae Dad i ffwrdd."

Georgia

"Dwi di mwynhau mynd o amgylch llawer o lefydd o amgylch y byd, mae’n anturus ac yn gyffrous."

Harry

"Mae bod yn rhan o’r fyddin fel bod yn rhan o deulu."

Ieuan

"Mae mam wedi prynu bwrdd sialc ac mae’n dweud sawl noson o gwsg arno, pob munud mae’n dod yn agosach iddo ddod adref."

Mia

"Dwi ddim eisiau iddo gael dyrchafiad... Dwi eisiau iddo gael dyrchafiad ond dwi ddim eisiau gadael."

Oliver

"Efallai y bydda i’n mynd i ysgol breswyl fel nad wyf yn newid ysgol bob yn ail flwyddyn."

Ryan

"Dwi di bod mewn saith ysgol wahanol; dwi heb aros mewn un ysgol ddigon hir."

Shana

"Mae wedi bod i ffwrdd am chwe mis ac yna mae yn ôl am bythefnos, yna mae’n mynd i ffwrdd eto."

Sianed

"Roedd fy rhieni yn y Fyddin. Roedd mam yn nyrs ac aeth dad i Afghanistan. 'Do ni’m yn deall yn iawn be' oedd o’n neud a deud y gwir ond ar ôl i mi ffeindio allan o ni’n meddwl "diolch byth bod o wedi dod adre’n saff.'"

Sanjog

"Mi wnaeth o lofnodi i adael yr wythnos ddiwetha’, felly mi fydd o wedi gadael erbyn diwedd y flwyddyn yma. Mae o wedi bod i mewn ers 24 o flynyddoedd. Fydd o’n well i mi achos mi fydd o o gwmpas lot mwy. Mae o’n hoffi’n gwylio ni’n chwarae rygbi felly mi fydd o’n gallu dod i’n gweld ni’n fwy aml"

Lewis

"Dwi’n mynd i rywle hollol newydd. Dydyn nhw’m yn gwybod dim amdana’i felly mae’n ddechrau newydd ac yn beth da iawn i mi."

Piaras

"Nes i symud i Gymru achos bod dad wedi cael ei anfon yma gan y Fyddin. O ni’n meddwl y baswn yn cael fy mwlio a dwi’n swil efo pobol newydd ond mi nes i ychydig o ffrindiau."

Dan