Plant milwyr - cyllid

Mae ysgolion ledled Cymru’n bod yn rhagweithiol iawn ac yn gwneud gwaith gwych i sicrhau nad yw plant Milwyr dan anfantais yn sgil bod yn rhan o un o deuluoedd y Lluoedd Arfog. Cliciwch yma i weld enghreifftiau o arferion da.

Weithiau, mae angen i ysgolion ac Awdurdodau Lleol gael mynediad i gyllid ychwanegol er mwyn parhau i gefnogi plant Milwyr yn y ffordd fwyaf effeithiol. Roedd SSCE Cymru yn cydnabod nad yw bob amser yn rhwydd darganfod pa gyllid sydd ar gael, pa grantiau sydd fwyaf perthnasol i’w prosiect a beth yw’r ffordd orau o fynd ati i lenwi’r ffurflenni cais.

Plant Milwyr – canllawiau cyllid i ysgolion yng Nghymru

Mae grŵp o fudd-ddeiliaid SSCE Cymru wedi cynhyrchu’r ddogfen hon er mwyn cynnig canllaw i ysgolion ac Awdurdodau Lleol yng Nghymru ar y ffrydiau grant sydd ar gael, ynghyd â chyngor ar lenwi’r ffurflenni cais. Daw’r cyngor hwn gan aelodau o’r panelau cyllid, yn ogystal ag ysgolion ac awdurdodau lleol sydd wedi gwneud ceisiadau llwyddiannus am y grantiau.

Cefnogi Plant Milwyr mewn Addysg – Cronfa Cymru (2019/20)

Ffrydiau ariannu eraill

Ceir hefyd rhagor o wybodaeth a chyngor ar y tair ffrwd ariannol hyn yn y ddogfen ‘Service children - funding guidance for schools in Wales’.

Y Weinyddiaeth Amddiffyn (MoD) – Cronfa Gefnogi Addysg (ESF) (2019/20)

Cronfa Cyfamod y Lluoedd Arfog – Grantiau Lleol

Mae grantiau o hyd at £20,000 ar gael i gefnogi prosiectau ledled y DU sydd naill ai’n helpu integreiddio cymunedau’r Lluoedd Arfog a rhai sifilaidd ar draws y DU, ac/ neu ddarparu gwasanaethau lleol gwerthfawr i Gymuned y Lluoedd Arfog.

Ymddiriedolaeth Addysg y Lluoedd Arfog

Mae grantiau Torfol a Chydweithredol ar gael i helpu lleddfu’r anawsterau sy’n digwydd o bryd i’w gilydd gydag addysg plant aelodau o’r Lluoedd Arfog yn sgil gwasanaeth eu rhieni.

GWYBODAETH

LINCIAU

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again