This site uses cookies to improve your experience. They are safe and secure and never contain sensitive information. For more information click here.

Ysgolion ac Awdurdodau Lleol Data

Pam cofnodi data ar blant Milwyr?

 • Data yw'r allwedd i ddeall effaith bywyd yn y Lluoedd Arfog ar blant Milwyr
 • Gall ysgolion fod wedi paratoi’n well i gefnogi plant Milwyr
 • Gellir gwneud cymariaethau o ran lefelau cyrhaeddiad rhwng plant Milwyr a phlant nad ydynt yn blant Milwyr
 • Gellir canfod patrymau o ran absenoldeb o'r ysgol
 • Gall awdurdodau lleol baratoi i gefnogi plant milwyr o ran eu hiechyd meddwl a'u hanghenion o ran lles
 • Gall asiantaethau ddarparu cefnogaeth a nodi lle mae yna fylchau o ran darpariaeth
 • Gellir targedu adnoddau i gefnogi anghenion penodol mewn lleoliadau daearyddol gwahanol
 • Gellir cynnal ymchwil pellach gyda grŵp cynhwysol o gyfranogwyr

Yn Adroddiad Blynyddol Cyfamod y Lluoedd Arfog Llywodraeth Cymru 2019, fe wnaeth Kirsty Williams AC, y Gweinidog dros Addysg yr ymrwymiad i gasglu data ar blant Milwyr yng Nghymru. Mae SSCE Cymru a Chyfarwyddiaeth Plant a Phobl Ifanc y Weinyddiaeth Amddiffyn yn cefnogi Llywodraeth Cymru i weithredu’r newid hwn.

Diffiniad Llywodraeth Cymru o blentyn Milwr

Mae gan ‘blentyn milwr’ riant (rhieni) - neu berson(au) sy’n ymarfer cyfrifoldeb rhiant – sy’n bersonél i Wasanaethau’r Lluoedd Arfog:

 • Yn Lluoedd Arfog Rheolaidd  EM
 • Wedi ymrwymo’n llawn fel rhan o'r gwasanaeth Wrth Gefn amser llawn
 • Yn gyn-filwr sydd wedi bod mewn gwasanaeth yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf
 • Bu farw un o'u rhieni wrth wasanaethu yn y Lluoedd Arfog ac mae'r disgybl yn derbyn pensiwn o dan Gynllun Iawndal y Lluoedd Arfog neu'r Cynllun Pensiynau Rhyfel.

Mae SSCE Cymru hefyd yn annog ysgolion a lleoliadau addysg i ystyried nodi a chefnogi plant y Gwasanaethau sydd tu allan i'r diffiniad hwn drwy barhau i gael gafael ar yr adnoddau niferus sydd ar gael ar wefan SSCE Cymru a thrwy Rwydwaith SSCE Cymru.

Gweithgaredd casglu data SSCE Cymru (2019)

Fe ysgrifennodd SSCE Cymru at yr holl ysgolion yng Nghymru (ychydig dros 1,500) yn darparu templed llythyr i’w anfon at rieni, i ganfod plant Milwyr mewn ysgolion.

Mae’r data mwyaf diweddar sydd wedi ei seilio ar yr ysgolion hynny a ymatebodd fel a ganlyn:

Consortia addysg Awdurdod Lleol Nifer yr ysgolion Nifer yr ysgolion gyda 0 plant Milwyr Nifer yr ysgolion gyda phlant Milwyr Nifer y plant Milwyr
ERW Abertawe 96 8 20 54
EAS Blaenau Gwent 29 2 11 41
CSC Bro Morgannwg 54 6 26 329
CSC Caerdydd 123 15 18 118
EAS Caerffili 87 13 44 158
EAS Casnewydd 56 13 32 131
ERW Castell-nedd Port Talbot 70 6 12 52
ERW Ceredigion 47 6 2 9
GWE Conwy 60 6 18 78
GWE Gwynedd 103 9 5 30
CSC Merthyr Tudful 27 1 6 27
CSC Pen-y-bont ar Ogwr 59 7 13 40
ERW Powys 107 18 27 252
CSC Rhondda Cynon Taf 122 11 77 233
ERW Sir Benfro 68 10 20 174
GWE Sir Ddinbych 57 6 7 39
EAS Sir Fynwy 36 6 25 94
ERW Sir Gaerfyrddin 114 10 30 86
GWE Sir y Fflint 79 13 18 66
EAS Torfaen 33 1 9 27
GWE Wrecsam 68 10 13 43
GWE Ynys Môn 52 4 3 77
    1545 181 422 2121

Cefnogi Plant Milwyr Mewn Addysg Cymru: Astudiaeth o Ddata a’r Ddarpariaeth o ran Cefnogaeth yng Nghymru (2015)

Wedi ei gomisiynu gan SSCE Cymru a’i reoli gan Uned Ddata Cymru fe arweiniodd yr adroddiad hwn at gynnal cyfweliadau gydag ysgolion ar draws Cymru a chanfuwyd mai ychydig iawn o ddata oedd ar gael, gan ddangos yr angen am fwy o wybodaeth ac arweiniad i alluogi ysgolion i gasglu data a chael mynediad at gefnogaeth.

Yr hyn roedd yr adroddiad yn ei ganfod, wedi ei seilio ar y data mwyaf diweddar o’r cyfrifiad (2011), yw fod yna deuluoedd milwyr gyda phlant hyd at 16 oed ar draws y 22 awdurdod lleol yng Nghymru. Mae data cyfrifiad 2011 yn dangos isafswm o 2,486 o blant yng Nghymru lle roedd Person Cyswllt y Cartref yn nodi ei fod ef neu hi yn y Lluoedd Arfog. Nid yw hyn yn cynnwys gwybodaeth lle mae’r sawl nad yw’n Berson Cyswllt  y Cartref yn y Lluoedd Arfog, na gwybodaeth ar gyn-filwyr neu filwyr wrth gefn neu lle nad yw teuluoedd gyda phlant Milwyr yn byw yn yr un cyfeiriad.

Lawrlwythwch yr adroddiad llawn yma

Rhoi gwybod i SSCE Cymru am y plant Milwyr sydd yn eich ysgol

Helpwch ni i gasglu data ar y nifer a lleoliad plant Milwyr yng Nghymru fel y gallwn sicrhau fod ysgolion yn cael y budd mwyaf posibl o’r ystod eang o adnoddau a chefnogaeth sydd ar gael iddynt.

Gweler y Templed: Llythyr i rieni yn adran Adnoddau SSCE Cymru ar ein gwefan.

Drwy gwblhau’r ffurflen ganlynol byddwch hefyd yn cofrestru ar gyfer newyddlen chwarterol SSCE Cymru, sy'n darparu manylion am y digwyddiadau, adnoddau, cyllid a’r gefnogaeth sydd ar gael drwy Rwydwaith SSCE Cymru.

Gwybodaeth am yr ysgol

Dyfyniadau Plant Milwyr

"Gynted ag ydych yn dod i arfer i dŷ, rydych yn cael eich symud – rwyf wedi bod mewn pedair ysgol ac wedi symud chwech gwaith."

Aiden

"Roeddwn i’n byw yn Nepal, yna aethom i Brunei, yna Malaysia."

Ashim

"Drwy fy llygaid i mae gennych gannoedd o ffrindiau mewn llefydd gwahanol."

Chloe

"Dwi di arfer symud rŵan a chymysgu gyda’r plant... Dwi di neud o gymaint o weithiau mae’n rhywbeth arferol rŵan."

Chloe

"Mae’n iawn siarad dros skype a phethau felly ond weithiau ti jyst eisiau cwtsh pan mae Dad i ffwrdd."

Georgia

"Dwi di mwynhau mynd o amgylch llawer o lefydd o amgylch y byd, mae’n anturus ac yn gyffrous."

Harry

"Mae bod yn rhan o’r fyddin fel bod yn rhan o deulu."

Ieuan

"Mae mam wedi prynu bwrdd sialc ac mae’n dweud sawl noson o gwsg arno, pob munud mae’n dod yn agosach iddo ddod adref."

Mia

"Dwi ddim eisiau iddo gael dyrchafiad... Dwi eisiau iddo gael dyrchafiad ond dwi ddim eisiau gadael."

Oliver

"Efallai y bydda i’n mynd i ysgol breswyl fel nad wyf yn newid ysgol bob yn ail flwyddyn."

Ryan

"Dwi di bod mewn saith ysgol wahanol; dwi heb aros mewn un ysgol ddigon hir."

Shana

"Mae wedi bod i ffwrdd am chwe mis ac yna mae yn ôl am bythefnos, yna mae’n mynd i ffwrdd eto."

Sianed

"Roedd fy rhieni yn y Fyddin. Roedd mam yn nyrs ac aeth dad i Afghanistan. 'Do ni’m yn deall yn iawn be' oedd o’n neud a deud y gwir ond ar ôl i mi ffeindio allan o ni’n meddwl "diolch byth bod o wedi dod adre’n saff.'"

Sanjog

"Mi wnaeth o lofnodi i adael yr wythnos ddiwetha’, felly mi fydd o wedi gadael erbyn diwedd y flwyddyn yma. Mae o wedi bod i mewn ers 24 o flynyddoedd. Fydd o’n well i mi achos mi fydd o o gwmpas lot mwy. Mae o’n hoffi’n gwylio ni’n chwarae rygbi felly mi fydd o’n gallu dod i’n gweld ni’n fwy aml"

Lewis

"Dwi’n mynd i rywle hollol newydd. Dydyn nhw’m yn gwybod dim amdana’i felly mae’n ddechrau newydd ac yn beth da iawn i mi."

Piaras

"Nes i symud i Gymru achos bod dad wedi cael ei anfon yma gan y Fyddin. O ni’n meddwl y baswn yn cael fy mwlio a dwi’n swil efo pobol newydd ond mi nes i ychydig o ffrindiau."

Dan