This site uses cookies to improve your experience. They are safe and secure and never contain sensitive information. For more information click here.

Digwyddiadau SSCE Cymru sydd ar ddod Little Troopers: Gweithdy Dros y We Cymru

Little Troopers: Gweithdy Dros y We Cymru

10/11/2021 1/01/0001

Hoffai SSCE Cymru a Little Troopers eich gwahodd chi a’ch Plant y Lluoedd Arfog i fynychu gweithdy cyffrous, rhyngweithiol, dros y we ar 10 Tachwedd. 
 
Bydd y gweithdy ar-lein rhad ac am ddim yn dod â Phlant y Lluoedd Arfog sydd mewn sefyllfa debyg at ei gilydd i archwilio’r heriau a’r cyfleoedd unigryw maen nhw’n eu profi fel aelodau o gymuned Lluoedd Arfog Prydain, a dathlu beth mae’n ei olygu i fod yn ‘Little Trooper’. Mae’r sesiwn wedi’i recordio o flaen llaw fel digwyddiad ‘byw’, a chaiff ei darparu gan dîm profiadol o hwyluswyr gan ddefnyddio adnoddau ysgol gynradd Little Troopers sy’n cynnwys adrodd straeon, symudiad, trafodaethau grŵp a chwarae rôl (gweler amserlen lawn isod). Mae’r gweithdy ar gael i holl Blant y Lluoedd Arfog oed cynradd yn eich lleoliad, ac mae’n addas ar gyfer grwpiau o unrhyw faint. 
 

Deilliannau 
Y nod yw i’ch Plant y Lluoedd Arfog adael y sesiwn yn teimlo’n falch o’u hunaniaeth a theimlo fel bod eu hamgylchiadau unigryw a’u profiadau bywyd wedi’u cydnabod a’u deall. Bydd eich ysgol hefyd yn cael gwybodaeth ddefnyddiol i gynorthwyo â chefnogi Plant y Lluoedd Arfog yn barhaus yn eich lleoliad. 
 
Dod â phlant at ei gilydd 
Mae’r gweithdy hwn wedi’i greu gyda phob Plentyn y Lluoedd Arfog oed cynradd mewn cof, sy’n golygu y gellir ei ddarparu i grwp mawr o blant o wahanol oedrannau yr un pryd. Mae hyn yn rhoi cyfle i blant y Lluoedd Arfog na fyddent fel arfer yn cysylltu â’i gilydd, rannu eu profiadau a chydnabod nad ydynt ar eu pen eu hunain. Ymhellach, mae’r gweithdy wedi’i drefnu fel y bydd eich disgyblion yn mewngofnodi yr un pryd â phlant eraill y Lluoedd Arfog ar draws Cymru. Bydd hyn yn helpu’r gweithdy i deimlo mwy fel ‘digwyddiad’ cyffrous sy’n dod â phlant at ei gilydd a rhoi teimlad o berthyn iddynt. 
 
Anrhegion i’r plant 
Bydd pob plentyn sy’n mynychu yn cael llyfr stori Little Troopers, tystysgrif, sticer, pecyn o hadau blodau gwyllt a nwyddau SSCE Cymru. 
 

 

Tystebau  

Cyn darparu’r gweithdy cyntaf dros y we yng Nghymru, cymerodd 200 o ysgolion yn Lloegr ran yn y gweithdy dros y we yn ddiweddar, a chafwyd adborth ardderchog: 
 
“Roedd sioe deithiol heddiw yn dathlu nodweddion cadarnhaol bywyd milwrol, a hefyd yn darparu cydnabyddiaeth a chefnogaeth mawr eu hangen i blant y lluoedd arfog. Roedd y sesiwn yn darparu man diogel i rannu a chefnogi ei gilydd yn emosiynol, wrth ennyn teimlad o falchder a bod yn rhan o gymuned.” 
Charlton Mackrell School, Gwlad yr Haf 
 
“Mae mor bwysig ein bod yn cydnabod a chefnogi plant y lluoedd arfog. Roedd gweithdy Little Troopers yn gyfle gwych i dreulio amser gwerthfawr gyda’r plant a’u dathlu. Ar ddiwedd y prynhawn, roeddent yn cydnabod eu cryfderau arbennig a theimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi fel rhan o’r gymuned.” 
Ysgol Gynradd St Michaels, Colchester  


Gobeithio eich bod yn meddwl y bydd y gweithdy hwn yn ddifyr ac o fudd i’ch plant y Lluoedd Arfog.

cliciwch yma i gofrestru  


 

  •  
  •  
  •  

Dyfyniadau Plant Milwyr

"Gynted ag ydych yn dod i arfer i dŷ, rydych yn cael eich symud – rwyf wedi bod mewn pedair ysgol ac wedi symud chwech gwaith."

Aiden

"Roeddwn i’n byw yn Nepal, yna aethom i Brunei, yna Malaysia."

Ashim

"Drwy fy llygaid i mae gennych gannoedd o ffrindiau mewn llefydd gwahanol."

Chloe

"Dwi di arfer symud rŵan a chymysgu gyda’r plant... Dwi di neud o gymaint o weithiau mae’n rhywbeth arferol rŵan."

Chloe

"Mae’n iawn siarad dros skype a phethau felly ond weithiau ti jyst eisiau cwtsh pan mae Dad i ffwrdd."

Georgia

"Dwi di mwynhau mynd o amgylch llawer o lefydd o amgylch y byd, mae’n anturus ac yn gyffrous."

Harry

"Mae bod yn rhan o’r fyddin fel bod yn rhan o deulu."

Ieuan

"Mae mam wedi prynu bwrdd sialc ac mae’n dweud sawl noson o gwsg arno, pob munud mae’n dod yn agosach iddo ddod adref."

Mia

"Dwi ddim eisiau iddo gael dyrchafiad... Dwi eisiau iddo gael dyrchafiad ond dwi ddim eisiau gadael."

Oliver

"Efallai y bydda i’n mynd i ysgol breswyl fel nad wyf yn newid ysgol bob yn ail flwyddyn."

Ryan

"Dwi di bod mewn saith ysgol wahanol; dwi heb aros mewn un ysgol ddigon hir."

Shana

"Mae wedi bod i ffwrdd am chwe mis ac yna mae yn ôl am bythefnos, yna mae’n mynd i ffwrdd eto."

Sianed

"Roedd fy rhieni yn y Fyddin. Roedd mam yn nyrs ac aeth dad i Afghanistan. 'Do ni’m yn deall yn iawn be' oedd o’n neud a deud y gwir ond ar ôl i mi ffeindio allan o ni’n meddwl "diolch byth bod o wedi dod adre’n saff.'"

Sanjog

"Mi wnaeth o lofnodi i adael yr wythnos ddiwetha’, felly mi fydd o wedi gadael erbyn diwedd y flwyddyn yma. Mae o wedi bod i mewn ers 24 o flynyddoedd. Fydd o’n well i mi achos mi fydd o o gwmpas lot mwy. Mae o’n hoffi’n gwylio ni’n chwarae rygbi felly mi fydd o’n gallu dod i’n gweld ni’n fwy aml"

Lewis

"Dwi’n mynd i rywle hollol newydd. Dydyn nhw’m yn gwybod dim amdana’i felly mae’n ddechrau newydd ac yn beth da iawn i mi."

Piaras

"Nes i symud i Gymru achos bod dad wedi cael ei anfon yma gan y Fyddin. O ni’n meddwl y baswn yn cael fy mwlio a dwi’n swil efo pobol newydd ond mi nes i ychydig o ffrindiau."

Dan